Włodzimierz Michalewski

"Niniejszym ogłaszam Akademię
Górniczą w Krakowie za otwartą"
Józef Piłsudski


Szanowny Panie Prezesie!

Zgodnie z moim zobowiązaniem, podjętym na Zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków AGH w dniu 6 lipca br., przesyłam w załączeniu "Opis uroczystości otwarcia Akademii Górniczej w Krakowie w dniu 20 października 1919 r."

Opis ten opracowany został w oparciu o odnośne artykuły gazet z tego okresu ("Ilustrowanego Kurjera Codziennego" i "Nowej Reformy", będących w posiadaniu Biblioteki Jagiellońskiej), przeczytane prze kol. Tadeusza Franiszyna, który podał mi ich skróconą treść.

Opieram się również na własnych wspomnieniach, gdyż jako student

I-go rocznika Akademii Górniczej brałem osobiście udział w tej uroczystości.

Łączę uprzejme wyrazy i górnicze

"Szczęść Boże"

mgr inż. Wł. Michalewski
Gliwice, 1979 r.


Opis uroczystości otwarcia Akademii Górniczej w Krakowie

Uroczyste otwarcie Akademii Górniczej odbyło się w Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dnia 20 października 1919 r. o godz. 11.00 przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

Przed wejściem do Uniwersytetu oczekiwał Naczelnika Państwa - Senat Uniwersytetu z Rektorem prof. Stanisławem Estreicherem, który dzierżył w ręku berło - dar królowej Jadwigi.

Wśród szpaleru publiczności i młodzieży akademickiej wszedł Józef Piłsudski do przybranej kwiatami i zielenią auli Uniwersytetu. W pierwszym rzędzie obok Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego zajęli miejsca: generał Józef Haller, generał Leśniewski, pierwszy Prymas Polski porozbiorowej Edmund Dalbor, biskupi: Stanisław Gall i Władysław Bandurski, Minister Oświaty dr Łukasiewicz, Minister Przemysłu i Handlu Ignacy Szczeniowski oraz inni dostojnicy państwowi.

Przemówienie inauguracyjne wygłosił Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisław Estreicher, a następnie przemówił przedstawiciel młodzieży akademickiej.

Po tych przemówieniach Naczelnik Państwa Józef Piłsudski obwieścił donośnym głosem: "Niniejszym ogłaszam Akademię Górniczą w Krakowie za otwartą".

Po tej epokowej dla polskiego górnictwa wypowiedzi zabrał głos po raz wtóry Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prosząc Naczelnika Państwa, aby jako przedstawiciel polskiej władzy suwerennej umieścił swoje nazwisko w pamiątkowej Księdze Królewskiej, będącej w posiadaniu Biblioteki Jagiellońskiej.

Po krótkim przemówieniu Dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej dr Fryderyka Papee, Józef Piłsudski wpisał orlim piórem swoje nazwisko na pergaminowej karcie Księgi.

Następnie wygłosili przemówienia okolicznościowe: Minister Oświaty dr Łukaszewicz oraz Minister Przemysłu i Handlu Zygmunt Szczeniowski.

Po tych przemówieniach, Naczelnik Państwa, odprowadzony przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisława Estreichera, opuścił Aulę, żegnany okrzykami: "Niech żyje!".

W drugiej części uroczystości otwarcia Akademii Górniczej w Krakowie zabierali głos inicjatorzy i pracownicy Akademii Górniczej:

- prof. Józef Morozewicz - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Akademii Górniczej w Krakowie, apelując do władz państwowych i komunalnych o pomoc dla nowej uczelni, podkreślając fakt, że jest ona na razie zmuszona, z powodu braku pomieszczenia korzystać z gościnności Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- inż. Jan Zarański, który przemawiał w imieniu Związku Górników i Hutników Polskich,
- prof. Antoni Hoborski, Dziekan Akademii Górniczej (od 1920 r. pierwszy Rektor Akademii Górniczej), który zwrócił się do przedstawicieli prasy z apelem o podkreślenie znaczenia otwarcia Akademii Górniczej w Krakowie dla rozwoju przemysłu górniczego w Polsce,
- Władysław Michejda, który przemawiał w imieniu studentów pierwszego rocznika Akademii Górniczej.

Uroczystość otwarcia Akademii Górniczej w Krakowie zakończyła się odczytaniem depesz i pism gratulacyjnych, przesłanych przez instytucje państwowe, wyższe uczelnie i osoby prywatne, związane z przemysłem górniczym.