dr inż. Marek Rzeszowski - Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Międzynarodowa Konferencja "Hutnictwo Europejskie
- Dzisiaj i w Przyszłości"

W dniach 16-18 listopada odbyła się w Hotelu Forum w Krakowie Międzynarodowa Konferencja "Hutnictwo Europejskie - Dzisiaj i w Przyszłości" zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego we współpracy z: Ministerstwem Gospodarki, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Hutniczą Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Akademią Górniczo-Hutniczą.

Uczestniczyło w niej blisko 200 osób, zarówno z kraju, jak i z zagranicy reprezentujących organizacje i przedsiębiorstwa hutnicze z Anglii, Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Holandii, Niemiec, Słowacji, Szwecji i Włoch.

Obrady otworzył przewodniczący SITPH mgr inż. Andrzej Reczyński w obecności przedstawicieli władz państwowych i wojewódzkich, a mianowicie: Wiceministra Gospodarki R.P. Jana Szlązaka, Wicewojewody Krakowskiego Jerzego Meysztowicza oraz Prezydenta Miasta Krakowa Andrzeja Gołasia.

W pierwszym dniu obrad zaprezentowano trzynaście referatów przedstawiających główne problemy i kierunki rozwoju hutnictwa europejskiego.

Minister Jan Szlązak zapoznał uczestników Konferencji z polityką gospodarczą Polski z uwzględnieniem integracji z Unią Europejską, przedstawiciel Dyrektoriatu Generalnego Spraw Przemysłowych Unii Europejskiej Jos Depondt mówił o restrukturyzacji europejskiego przemysłu stalowego, zaś Sekretarz Generalny Międzynarodowego Instytutu Żelaza i Stali z Brukseli Lenhard J.Holschuh zaprezentował perspektywy rozwoju hutnictwa żelaza i stali z uwzględnieniem prognozowanego zapotrzebowania na wyroby hutnicze.

Polskie doświadczenia związane z restrukturyzacją przemysłu hutniczego były przedmiotem wystąpień prezesa Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Tadeusza Torza oraz prezesów Zarządów krajowych hut, a mianowicie: Mirosława Wróbla z Huty Katowice S.A., Jerzego Knapika z Huty im.T.Sendzimira S.A., i Józefa Wypycha z Huty Częstochowa S.A.

Wiceprezydent VOEST-ALPINE Industrieanlagenbau GmbH z Linzu przedstawił dane dotyczące udziału VAI w postępie techniczno-technologicznym światowego hutnictwa żelaza i stali, dyrektor Edward W. Denham z British Steel zaprezentował trendy w komercjalizacji i globalizacji przemysłu stalowego w Europie i w świecie, a dyrektor Nova Hut z Ostrawy przekazał doświadczenia restrukturyzacji hutnictwa czeskiego.

Dziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Janusz Łuksza mówił na temat udziału zaplecza techniczno-technologicznego w poprawie jakości i konkurencyjności wyrobów hutniczych.

W drugim dniu obrad wygłoszono 21 referatów prezentujących nowoczesne rozwiązania techniczno-technologiczne proponowane oraz zastosowane w praktyce przez przedsiębiorstwa hutnicze i firmy z nimi współpracujące.

Autorami tych rozwiązań byli między innymi przedstawiciele:

Autorami lub współautorami kilku referatów byli także pracownicy AGH, a mianowicie:

Kazimierz Mamro - "Restrukturyzacja techniczno-technologiczna produkcji wyrobów ze stali stopowych w Hucie Baildon", Ryszard Benesch, Roman Kopeć, Andrzej Łędzki, Ryszard Stachura - "Nowoczesne wyłożenia węglowo-grafitowe różnych agregatów metalurgicznych", Zygmunt Drzymała, Marek Hryniewicz, Janusz Kowal - "Wdrażanie zasad logistyki w utylizacji hutniczych drobnoziarnistych odpadów produkcyjnych",

Edward Leja, Konstanty Marszałek - "Techniki plazmowe w modyfikacji powierzchni metali"

Leszek Magalas - "Blachy zimnowalcowane dla przemysłu motoryzacyjnego - europejskie i japońskie trendy w badaniach i produkcji".

W trzecim dniu obrad odbyło się spotkanie tzw. okrągłego stołu, na którym dokonano podsumowania wniosków wynikających z przebiegu obrad i dyskusji w trakcie Konferencji.

Konferencji towarzyszyła zorganizowana w hallu Centrum Konferencyjnego Hotelu Forum wystawa na której w 24 stoiskach zagraniczne i krajowe przedsiębiorstwa hutnicze oraz współpracujące z hutnictwem reklamowały swoje wyroby, rozwiązania techniczno-technologiczne i inżynieringowe.

Kuluarowe rozmowy prowadzone podczas Konferencji pozwoliły na szerszą wymianę poglądów i doświadczeń związanych z problemami restrukturyzacji i modernizacji krajowego hutnictwa żelaza i stali na bazie doświadczeń innych krajów europejskich.