dr inż. Jan Sas

Nowa sala audytoryjna na Wydziale Zarządzania

27 października 1999 roku był szczególnym dniem dla społeczności Wydziału Zarządzania. Przede wszystkim dlatego, iż po raz pierwszy od chwili powstania Wydziału obradował u nas Senat Akademii Górniczo-Hutniczej, a po wtóre, ponieważ w tym właśnie dniu dokonano oficjalnego otwarcia nowo wybudowanej sali audytoryjnej. Tradycyjną wstęgę przecięli wspólnie - Rektor AGH, Dziekan Wydziału oraz przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału.

Ten oczekiwany, symboliczny moment przecięcia wstęgi miał swój początek przed kilku laty. Już w roku 1992, gdy przemiany w kraju nabrały rozpędu i wiadomo było, że będzie rosło zapotrzebowanie na absolwentów kierunku "Zarządzanie i marketing" zgłoszono propozycję budowy sali audytoryjnej przylegającej do budynku Wydziału przy ulicy Gramatyka 10. "wczesna sytuacja finansowa Wydziału oraz niezbyt sprzyjające nastawienie otoczenia zewnętrznego uniemożliwiały realizację takiego zamierzenia.

Do sprawy budowy sali audytoryjnej powróciliśmy pod koniec 1996 roku, spotykając się od razu z pozytywnym nastawieniem do pomysłu ówczesnego Rektora, a późniejszego Ministra, Pana Prof. M. Handkego. Rok 1997 i połowa roku 1998 to czas przygotowywania projektów, gromadzenia niezbędnych zezwoleń, starań o środki finansowe oraz przeprowadzania przetargów na wykonawstwo. Wszystko to udało się zakończyć zgodnie z zamierzeniami i 2 sierpnia 1998 roku główny wykonawca obiektu - "EXBUD" S.A. - rozpoczął prace przy budowie audytorium. Projekt audytorium, który wykonała Pracownia Architektoniczna Jerzego Wowczaka, w pełni spełniał nasze oczekiwania odnośnie funkcjonalności, wyposażenia i jakości.

Władze Wydziału zaproponowały, aby koszty budowy tego obiektu zostały poniesione w równych częściach przez trzy strony, tj. Ministra Edukacji Narodowej, Uczelnię oraz Wydział. Propozycja bardzo przypadła do gustu zarówno Ministerstwu jak i Uczelni, stąd pozytywne decyzje o finansowaniu jednej trzeciej tego przedsięwzięcia przez każdą z wymienionych stron.

Przygotowywaliśmy się do tej budowy już znacznie wcześniej, bowiem Rada Wydziału jeszcze w 1995 roku podjęła decyzję, iż 30% przychodów z płatnych form kształcenia ma być przeznaczone na rozwój bazy dydaktycznej (laboratoria, sprzęt audio-wizualny, budowa sali itp.).

Należy wspomnieć, iż budowę tę wsparł finansowo również KBN, za co jesteśmy Komitetowi wdzięczni.

Przebieg budowy był bez historii. EXBUD S.A. okazał się wykonawcą bardzo solidnym - takim, za jakiego jest powszechnie uważany. Termin realizacji, jakość wykonawstwa oraz kosztorys budowy zostały dotrzymane, stąd - zgodnie z planem - 28 sierpnia 1999 roku został dokonany ostateczny odbiór ukończonej sali audytoryjnej.

Pewnych trudności nastręczyły nam procesy przetargowe na wyposażenie sali, ale wszystko zakończyło się pomyślnie i w zaplanowanych terminach.

Sala posiada 194 miejsca z możliwością dostawienia 30 dodatkowych siedzisk. Oprócz tradycyjnego wyposażenia w dobre tablice i rzutnik pisma, znajduje się w niej także wizualizer z dwoma kamerami oraz videoprojektor współpracujący z komputerem i magnetowidem. System nagłośnienia umożliwia korzystanie z mikrofonów stałych i przenośnych. Zainstalowano system tłumaczeń symultanicznych w dwóch językach. Audytorium posiada klimatyzację i cicho pracujący system zaciemniania okien. Obok znajduje się pokój dla wykładowców. Sala posiada wszelkie rozwiązania umożliwiające korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym (dojazdy, przejścia, toalety itp.).

W dolnej części obiektu znalazło się miejsce dla ładnego zaplecza gastronomicznego, a na zewnątrz budynku, po zakończeniu trwającego obecnie zagospodarowania terenu, studenci znajdą miejsce do odpoczynku podczas przerw w zajęciach, na terenie miniparku.

Jest to więc bardzo nowoczesny obiekt, w którym mogą odbywać się nie tylko wykłady, ale również większe narady, konferencje itp.

Od pierwszego dnia obecnego roku akademickiego sala jest w pełni wykorzystywana na wykłady. Po raz pierwszy od wielu lat wykłady odbywają się dla całych roczników studiów, a nie tak jak poprzednio, gdy każdy wykład trzeba było powtarzać dwukrotnie, ponieważ nie było na Wydziale odpowiednio dużej sali, w której zmieściliby się wszyscy studenci danego roku.

Przy okazji budowy sali audytoryjnej zostało przebudowane wejście główne do budynku oraz powstała wreszcie szatnia.

Niezależnie od realizowanej inwestycji udało się - dzięki współpracy z MPEC S.A. w ramach programu ESCO finansowanego przez Bank Światowy - wymienić w czasie ostatnich wakacji w starym budynku Wydziału wszystkie okna oraz zainstalować nowoczesną wymiennikownię ciepła oraz system sterowania poborem ciepła. Ma to bardzo duże znaczenie dla obniżenia kosztów eksploatacji budynku.

To, że tak wiele udało się nam na Wydziale zrobić dla poprawy wyposażenia i poprawy stanu technicznego budynku, jest w równej mierze zasługą determinacji i zrozumienia ze strony wszystkich pracowników Wydziału, jak i ogromnej życzliwości osób z Uczelni i spoza Uczelni, które nam w tym pomogły.

Nie sposób wymienić wszystkich, którym należałoby podziękować. Ale wśród nich w pierwszej kolejności powinni znaleźć się zarówno poprzedni Rektor Prof. M. Handke jak i obecny Rektor Prof. R. Tadeusiewicz, a także poprzedni i obecni Dyrektorzy Administracyjni (A. Karwacki, H. Zioło i A. Dąbek), jak również Pan Prof. St. Majewski - przewodniczący Senackiej Komisji do Spraw Administracyjno-Technicznych, który istotnie pomógł w powstaniu tej sali.

Bardzo dobrą robotę wykonali pracownicy służb technicznych Uczelni - Panowie M. Kamiński, E. Łach i kierujący przetargami Pan Cz. Rudiuk oraz inspektorzy nadzoru: Pani G. Pieczarkowska, Pan J. Rakowski i Pan M. Piotrowski, dzięki którym byliśmy spokojni o jakość i terminy realizowanych prac oraz o to, aby koszty inwestycji nie zostały przekroczone.

Nowe audytorium już dobrze służy studentom i jest częścią Akademii Górniczo-Hutniczej. Bardzo się cieszę, że wraz z moimi kolegami pełniącymi funkcje kierownicze na Wydziale Zarządzania podczas poprzedniej kadencji - Dziekanem prof. Z. Cięciwą, Prodziekanami: prof. Z. Łuckim, dr inż. A. Korcylem, Dyrektorem Administracyjnym mgr inż. J. Podoskiem i Głównym Specjalistą ds. Finansowych mgr M. Jędrzejkiem - mogliśmy to zrobić dla Wydziału.