Zarządzenie Nr 7 / 2003

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

z dnia 2 kwietnia 2003 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki w AGH.

(Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone:

1.     Zarządzeniem Rektora Nr 12/2004  z dnia 1 czerwca 2004 r.,

2.     Zarządzeniem Rektora Nr 8/2006 z dnia 26 maja 2006 r.,

3.     Zarządzeniem Rektora Nr 3/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r.,

4.     Zarządzeniem Rektora Nr 32/2007 z dnia 23 lipca 2007 r.,

5.     Zarządzeniem Rektora Nr 1/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.

6.     Zarządzeniem Rektora Nr 11/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r.,

7.     Zarządzeniem Rektora Nr 36/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.,

8.     Zarządzeniem Rektora Nr 35/2013 z dnia 03 lipca 2013 r.,

9.     Zarządzeniem Rektora Nr 41/2013 z dnia 02 września 2013 r.)

 

 

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 3 Statutu AGH oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.     Wszyscy pracownicy, studenci i doktoranci zobowiązani są na terenie Akademii Górniczo - Hutniczej przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności przestrzegać ustaleń określonych w załącznikach, o których mowa w § 2.

 

2.     Przepisy zarządzenia stosuje się również do prac i zajęć organizowanych przez AGH poza jej terenem.

 

3.     Nieprzestrzeganie lub naruszenie przepisów, o których mowa w ust. 1 i 2 powoduje określone skutki służbowe i prawne.

 

4.     Przepisy zarządzenia dotyczące studentów i doktorantów stosuje się odpowiednio do innych osób pobierających naukę w AGH.

 

§ 2

Wykaz załączników:

 

Załącznik nr 1

Podstawowe obowiązki i zadania w zakresie BHP

 

Załącznik nr 2

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników, doktorantów i studentów

 

Załącznik nr 3

Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 

Załącznik nr 4

Dodatki specjalne (pieniężne) wypłacane pracownikom ze względu na warunki wykonywania pracy

 

Załącznik nr 5

Szkolenia w zakresie BHP pracowników, doktorantów i studentów

Zastąpiono - Zarządzenie Rektora Nr 36/2012 z dnia 26 listopada 2012 r

Załącznik nr 6

Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, środki higieny osobistej

 

Załącznik nr 7

Profilaktyczne posiłki i napoje wydawanie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych,

 

Załącznik nr 8

Wypadki przy pracy lub nauki oraz choroby zawodowe

 

Załącznik nr 9

Prace szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne

 

Załącznik nr 10

BHP w warunkach narażenia na czynniki rakotwórcze

 

Załącznik nr 11

BHP i ergonomia na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz wyposażanie pracowników w okulary korygujące wzrok

 

Załącznik nr 12

Organizacja prac naukowo - badawczych i eksperymentów

 

Załącznik nr 13

Apteczki pierwszej pomocy

 

Załącznik nr 14

Zasady postępowania na okoliczność podejrzenia pracownika, studenta lub doktoranta, że stawił się do pracy lub na zajęcia po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy lub zajęć

 

Załącznik nr 15

Gospodarka niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami

 

§ 3

W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem należy stosować obowiązujące przepisy, a w szczególności ustalenia Działu X Kodeksu pracy, przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 4

Przez użyte w niniejszym Zarządzeniu określenie:

 

1.     Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej - należy rozumieć Dziekana Wydziału, kierownika jednostki pozawydziałowej, kierownika pionu administracyjnego lub kierownika innej samodzielnej jednostki organizacyjnej AGH,

 

2.     Kierownik, bez bliższego określenia - należy rozumieć osobę kierującą pracownikiem lub pracownikami, o której mowa w art. 212 Kodeksu pracy, oraz nauczyciela akademickiego w zakresie organizowanych, prowadzonych lub nadzorowanych przez niego zajęć dydaktycznych, zwanych dalej "zajęciami", dla studentów lub doktorantów.

 

3.     Dział Kadrowo - Płacowy - należy rozumieć również i inne jednostki administracyjne prowadzące sprawy kadrowe lub płacowe.

 

§ 5

Tracą moc:

 

1.     Zarządzenie Nr 10/87 Rektora AGH z dnia 03.04.1987 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie od 0,1 MHz do 300000 MHz.

 

2.     Zarządzenie Nr 13/89 Rektora AGH z dnia 12.04.1989 r. w sprawie systemu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 

3.     Zarządzenie Nr 9/91 Rektora AGH z dnia 14.05.1991 r. w sprawie zasad i trybu ustalania i przyznawania dodatków za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,

 

4.     Zarządzenie Nr 16/91 Rektora AGH z dnia 28.08.1991 r. w sprawie informowania pracowników AGH o ryzyku zawodowym i o wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia

 

5.     Zarządzenie Nr 17/91 Rektora AGH z dnia 29.08.1991 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 13/89 Rektora AGH z dnia 12.04.1989 r. w sprawie systemu szkoleń w zakresie bhp

 

6.     Zarządzenie Nr 19/91 Rektora AGH z dnia 10.09.1991 r. w sprawie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zasad i trybu postępowania w AGH w przypadku naruszenia tych przepisów

 

7.     Zarządzenie Nr 23/94 Rektora AGH z dnia 11.10.1994r. w sprawie zasad przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i środków higieny osobistej

 

8.     Zarządzenie Nr 16/96 Rektora AGH z dnia 20.12.1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu czynników rakotwórczych w środowisku pracy

 

9.     Zarządzenie Nr 1/97 Rektora AGH z dnia 13.01.1997 r. w sprawie gospodarki substancjami chemicznymi

 

10. Zarządzenie Nr 5/99 Rektora AGH z dnia 1.03.1999 r. w sprawie wypadków zaistniałych podczas wykonywania pracy i nauki w AGH

 

11. Zarządzenie Nr 8/99 Rektora AGH z dnia 29.04.1999 r. w sprawie lekarskich badań profilaktycznych pracowników, doktorantów i studentów

 

12. Zarządzenie Nr 5/2000 Rektora AGH z dnia 21.01.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 

13. Pismo Okólne Nr R/4/94 Rektora AGH z dnia 8.12.1994r. w sprawie terminowego przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w 1995

 

14. Pismo Okólne Nr 3/2000 Rektora AGH z dnia 21.03.2000 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom wykonującym pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,

 

15. Pismo Okólne Nr 4/2000 Rektora AGH z dnia 20.04.2000 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom wykonującym pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,

 

16. Pismo Okólne Nr 7/2000 Rektora AGH z dnia 19.07.2000 r. w sprawie poprawy warunków pracy i nauki w warsztatach, laboratoriach mechanicznych oraz w halach,

 

17. Pismo Okólne Nr 3/2002 Rektora AGH z dnia 10.07.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie wakacyjnym 2002r.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

 

 

 

Rektor

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Podstawowe obowiązki i zadania w zakresie BHP

 

§1

[ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PRAC ORAZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH]

 

1.     Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do zapewnienia organizowania i prowadzenia prac oraz zajęć dydaktycznych w budynkach, pomieszczeniach i na stanowiskach spełniających wymagania określone w:

 

1.1. niniejszym Zarządzeniu,

 

1.2. Dziale X Kodeksu pracy,

 

1.3. rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897),

 

1.4. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

2.     W zależności od rodzaju prac i zajęć dydaktycznych, poza przepisami określonymi w ust. 1, zobowiązuje się do przestrzegania innych przepisów, do  których odwołują się niniejsze przepisy a w szczególności przestrzeganie przepisów wykonawczych do ustaleń kodeksu pracy oraz branżowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

3.     Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest również zobowiązany do zapewnienia zgodnego z przepisami, o których mowa w ust. 1 i 2, organizowania, prowadzenia i nadzorowania prac oraz zajęć dydaktycznych.

 

 

§ 2

[OBOWIĄZKI KIEROWNIKA]

 

1.     Kierownik jest odpowiedzialny za realizacje obowiązków określonych:

 

1.1. w art. 212 Kodeksu pracy,

 

1.2. w niniejszym Zarządzeniu, w zakresie swoich kompetencji,

 

1.3. przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej oraz inną osobę przełożoną (polecenia, wskazówki, porady itp.)

 

2.     Prowadzący zajęcia dla doktorantów i studentów jest odpowiedzialny za:

 

2.1. bezpieczeństwo studentów i doktorantów w trakcie prowadzonych zajęć,

 

2.2. dopuszczenie do zajęć tylko tych  studentów i doktorantów, którzy spełniają niezbędne wymagania do bezpiecznego przeprowadzenia zajęć,

 

2.3. dopuszczenie do zajęć tylko tych studentów i doktorantów, którzy zostali wyposażeni w odpowiednie środki chroniące przed zagrożeniami i urazami, jeżeli mogą wystąpić podczas zajęć i zostali poinformowani o ryzyku zawodowym, zasadach postępowania w czasie zajęć i środkach profilaktycznych.

 

2.4. dopuszczenie do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, a także do zajęć w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych, po uprzednim zaznajomieniu studentów i doktorantów z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązującym regulaminem porządkowym. Realizacja tego obowiązku powinna być udokumentowana i student lub doktorant powinien potwierdzić podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowania poleceń i innych ustaleń dokonanych w czasie zaznajamiania go z ww. przepisami i regulaminem.

 

2.5. sprawdzenie przed rozpoczęciem zajęć i dopuszczeniem do nich studentów, czy stan techniczny maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznej, ogólny stan laboratorium lub pracowni specjalistycznej nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia studentów

 

2.6. zapewnienie osobistego nadzoru podczas zajęć, a w przypadku gdy jest to niemożliwe, zapewnienie nadzoru przez innego pracownika lub osobę prowadzącą odpowiednie kompetencje i przygotowanie gwarantujące przeprowadzenie zajęć zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

 

2.7. zabezpieczenie maszyn, urządzeń, pomieszczeń itp. po zakończeniu zajęć

 

2.8. zapewnienie udzielania pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w wypadkach oraz zapewnienie podjęcia odpowiednich działań na okoliczność awarii lub innego miejscowego zagrożenia.

 

 

3.     Pracownik organizujący lub nadzorujący zajęcia dydaktyczne dla doktorantów oraz studentów jest odpowiedzialny za:

 

3.1. organizację zajęć dla doktorantów i studentów w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP,

 

3.2. zapewnienie sprawności środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

 

3.3. organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych i innych zajęć uwzględniając zabezpieczenie studentów i doktorantów przed wypadkami i chorobami związanymi z warunkami występującymi na stanowiskach dydaktycznych,

 

3.4. dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń nauki i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

 

3.5. egzekwowanie przestrzegania przez doktorantów i studentów przepisów i zasad BHP,

 

3.6. wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad doktorantami i studentami.

 

 

§ 3

[OBOWIĄZKI  PRACOWNIKA,  DOKTORANTA  I  STUDENTA]

 

1.     Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika.

 

W szczególności pracownik jest odpowiedzialny za realizacje obowiązków określonych:

 

1.1. w art. 211 Kodeksu pracy,

 

1.2. w niniejszym Zarządzeniu zgodnie z zakresem swoich kompetencji,

 

1.3. przez kierownika oraz inną osobę przełożoną (polecenia, wskazówki, porady itp.)

 

 

2.     Podstawowym obowiązkiem doktorantów i studentów jest przestrzeganie przepisów i zasad BHP.

 

W szczególności doktoranci i studenci są zobowiązani do:

 

2.1. zaznajamiania się z przepisami i zasadami BHP, brania udziału w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu oraz poddawania się egzaminom sprawdzającym,

 

2.2. wykonywania czynności w ramach zajęć zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz zgodnie z wydanymi w tym zakresie wskazówkami i poleceniami prowadzącego zajęcia,

 

2.3. dbania o należyty stan powierzonego im sprzętu, narzędzi, maszyn itp. oraz o prządek i ład w swoim miejscu nauki,

 

2.4. stosowania środków ochrony zbiorowej a także używania przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem,

 

2.5. poddawania się wymaganym badaniom lekarskim oraz stosowania się do wskazań lekarskich,

 

2.6. niezwłocznego zawiadomienia prowadzącego zajęcia lub przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenia osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

 

2.7. współdziałania  z prowadzącym zajęcia i przełożonym w wypełnianiu obowiązków dotyczących BHP.

 

 

3.     Podczas zajęć studentom i doktorantom nie wolno podejmować działań lub zaniechać działania, które mogą spowodować wypadek lub awarię, a w szczególności:

 

3.1. włączać maszyn, urządzeń itp. bez polecenia prowadzącego zajęcia,

 

3.2. używać substancji i preparatów chemicznych niezgodnie z celem przewidzianym w zajęciach,

 

3.3. samowolnie oddalać się ze stanowiska podczas zajęć laboratoryjnych, warsztatowych itp.,

 

§ 4

[PRAWA  PRACOWNIKA,  DOKTORANTA  I  STUDENTA

 

1.     Pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy i / lub oddalić się z miejsca pracy w razie gdy warunki nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, na zasadach określonych w art. 210 Kodeksu pracy.

 

2.     Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób, na zasadach określonych w art. 210 Kodeksu pracy

 

3.     Przełożony, którego pracownik skorzystał z prawa, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany bezzwłocznie podjąć odpowiednie działania profilaktyczne oraz poinformować o powyższym kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej oraz Sekcję BHP.

 

4.     Sekcja BHP jest zobowiązana do rejestrowania wszystkich zgłoszonych przypadków skorzystania przez pracowników z praw, o których mowa w ust. 1, oraz do współpracy z przełożonym  w zakresie działań profilaktycznych, o których mowa w ust. 3.

 

5.     Wykaz prac, o których mowa w ust. 2, określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, i obejmuje między innymi:

 

5.1. Prace przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych

 

5.2. Prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych

 

5.3. Prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu dozorowi technicznemu

 

5.4. Prace przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem

 

5.5. Prace przy materiałach łatwopalnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych

 

5.6. Prace przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych

 

5.7. Prace badawcze, doświadczalne i technologiczne, związane bezpośrednio z eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów neutronów, komór do produkcji źródeł promieniotwórczych

 

5.8. Prace z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II.

 

5.9. Prace na wiaduktach i mostach

 

5.10.               Prace na wysokości na masztach i wieżach antenowych

 

 

6.     Student lub doktorant ma prawo i obowiązek powstrzymać się od udziału w zajęciach lub wykonania czynności w ramach zajęć podczas których może być narażony na zagrożenie lub niebezpieczeństwo i w jego wyniku doznać pogorszenia stanu zdrowia lub ze względu na swój stan psychofizyczny spowodować zagrożenie dla siebie lub innych osób. Dla usprawiedliwionego skorzystania z powyższego prawa student lub doktorant jest zobowiązany przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie.

 

§ 5

[PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA]

 

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do:

 

1.     zapewnienia informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w trybie i na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 14/2005 Rektora AGH z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie oceny ryzyka zawodowego.

 

2.     zapewnienia stosowania środków zapobiegającym chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, a w szczególności przeprowadzaniem badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia według ustaleń określonych w Załączniku Nr 3

 

3.     kierowania pracowników, studentów i doktorantów na badania lekarskie i zapewnienia realizacji zaleceń lekarza wydanych w ramach tych badań, według ustaleń określonych w Załączniku Nr 2

 

4.     zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnych posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych, według ustaleń określonych w Załączniku Nr 7

 

5.     zapewnienia  pracownikom, studentom i doktorantom niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej, według ustaleń określonych w Załączniku Nr 6

 

6.     zapewnienia środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, według ustaleń określonych w Załączniku Nr 13

 

7.     wystąpienia z wnioskiem do Rektora o przyznanie pracownikom dodatku specjalnego ze względu na warunki wykonywania pracy (np. ze względu na warunki pracy szkodliwe dla zdrowia, niebezpieczne lub uciążliwe) według ustaleń określonych w Załączniku Nr 4

 

 

§ 6

[PRACE WZBRONIONE KOBIETOM]

 

1.     Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do zapewnienia realizacji obowiązków określonych w Dziale VIII Kodeksu pracy, a w szczególności:

 

1.1. nie zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r. w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

 

1.2. przeniesienia pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią zatrudnionej przy pracy wymienionej w przepisach, o których mowa w ust. 1.1., do innej pracy lub zwolnienia jej na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy,

 

1.3. dostosowania warunków pracy lub ograniczenia czasu pracy w celu wyeliminowania zagrożenia dla zdrowia pracownicy w ciąży lub karmiącą dziecko piersią w przypadku zatrudnienia jej przy innych pracach, o których mowa w ust. 1.1., a nie rozpatrzonych w ust. 1.2.

 

2.     Kierownik pracownicy, a w szczególności pracownicy będącej w ciąży lub karmiącej dziecko piersią, jest zobowiązany do realizacji postanowień określonych w ust. 1.

 

3.     Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet i obejmuje między innymi:

 

3.1.  Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

3.1.1.      12 kg - przy pracy stałej,

3.1.2.      20 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

 

3.2.  Ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30o, a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej:

3.2.1.       8 kg - przy pracy stałej,

3.2.2.      15 kg - przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

 

 

Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:

 

3.3.  Prace wymienione w ust. 3.1. i ust. 3.2., jeżeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich wartości,

 

3.4.  Prace w pozycji wymuszonej

 

3.5.  Prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

 

3.6.  Prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla sfery bezpiecznej.

 

3.7. Prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach prawa atomowego.

 

3.8. Prace przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę

 

3.9. Prace na wysokości - poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach

 

3.10.               Prace w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym, określonych w odrębnych przepisach

 

3.11.               Prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń

 

3.12.               Prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:

3.12.1.                   chloropren,

3.12.2.                   2-etoksyetanol,

3.12.3.                   etylenu dwubromek,

3.12.4.                   leki cytostatyczne,

3.12.5.                   mangan,

3.12.6.                   2-metoksyetanol,

3.12.7.                   ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,

3.12.8.                   rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne,

3.12.9.                   styren,

3.12.10.               syntetyczne estrogeny i progesterony,

3.12.11.               węgla dwusiarczek,

3.12.12.               preparaty od ochrony roślin

 

§ 7

[PRACE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE DLA ZDROWIA LUB NIEBEZPIECZNE]

 

1.     Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do:

 

1.1. zapewnienia organizacji prac i zajęć dydaktycznych, podczas których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi Załączniku Nr 9, oraz do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w kierowanej jednostce organizacyjnej,

 

1.2. zapewnienia organizacji prac i zajęć dydaktycznych, podczas których wykonywane są prace przy użyciu substancji lub czynników rakotwórczych w sposób zgodny z ustaleniami zawartymi Załączniku Nr 10, oraz do rejestrowania wszystkich rodzajów prac w kontakcie z substancjami i ich mieszaninami oraz czynnikami rakotwórczymi a także z substancjami i czynnikami o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym,

 

1.3. zapewnienia ochrony osób przed promieniowaniem jonizującym, pochodzącym ze źródeł sztucznych i naturalnych, występujących w środowisku pracy lub podczas zajęć,

 

1.4. podejmowania działań zapobiegających niebezpieczeństwu w przypadku rozpoczęcia prac lub zajęć, które stwarzają nagłe niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia pracowników, studentów lub doktorantów. W tym przypadku należy, w szczególności, zapewnić odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone oraz zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym,

 

1.5. zapewnienia, aby prace przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji,

 

1.6. zapewnienia nadzoru nad osobami samotnie przebywającymi w pomieszczeniach, w których w sytuacjach awaryjnych mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika, a w szczególności zagrożenia pożarowe, wybuchowe, porażenia prądem elektrycznym, wydzielania się trujących i szkodliwych gazów lub par.

 

2.     Wszystkie prace, o których mowa w ust. 1, za wyjątkiem prac wykowywanych przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, należy zgłosić, w fazie ich organizowania, do Sekcji BHP w celu uzyskania opinii, a po zakończeniu prac remontowych lub adaptacyjnych dokonać w obecności pracownika Sekcji BHP odbioru stanowisk, pomieszczeń, urządzeń itp.

Bez pozytywnej opinii Sekcji BHP nie mogą być dopuszczeni do pracy lub nauki pracownicy, studenci i doktoranci na stanowiskach na których będą wykonywane prace szczególnie niebezpieczne.

 

3.     Prace, o których mowa w ust. 1, wykonywane przez firmy zewnętrzne należy organizować w sposób nie powodujący zagrożeń i minimalizujący uciążliwość dla pracowników, studentów, doktorantów i innych osób przebywających w rejonie prac. Nadzór nad bezpiecznym zorganizowaniem i przeprowadzeniem pracy oraz koordynację, o której mowa w art. 208 Kodeksu pracy, sprawuje z ramienia AGH inspektor nadzoru budowlanego.

 

4.     Nadzór, o którym mowa w ust. 1.6., polega na obowiązku meldowania się osoby samotnie przebywającej w pomieszczeniu w ustalony sposób i w określonych porach. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej ustala rodzaje pomieszczeń, o których mowa w ust. 1.6., a także określa sposób meldowania się oraz postępowania w razie braku meldunków.

 

5.     Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych.

 

6.     Niedopuszczalne jest stosowanie substancji i ich mieszanin nie oznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację.

 

7.     Niedopuszczalne jest stosowanie niebezpiecznych substancji i ich mieszanin bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i ich mieszanin oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem

 

8.     Użytkowanie, transport, magazynowanie i przechowywanie niebezpiecznych substancji i ich mieszaninami należy realizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób zabezpieczający przed nieuzasadnionym dostępem osób postronnych.

 

9.     Zakres odpowiedzialności, zakup, ewidencję, magazynowanie i stosowanie substancji niebezpiecznych i mieszanin określa Załącznik Nr 15.

 

10. Jeżeli podczas procesów pracy lub nauki występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników, doktorantów lub studentów środkami żrącymi lub zapalenia odzieży – nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowiska, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.

 

 

§ 8

[MASZYNY I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE]

 

1.     Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do:

 

1.1. doboru, wyposażenia stanowisk pracy i użytkowania maszyn, urządzeń technicznych, narzędzi, instalacji użytkowanych podczas pracy a także sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości - zwanych dalej "maszynami" zapewniających bezpieczeństwo, a w szczególności do przestrzegania zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,

 

1.2. zapewnienia, aby maszyny spełniały wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania,

 

1.3. zapewnienia, aby obsługa, naprawa, remont lub konserwacja maszyn powodujących zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników były wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie.

 

2.     Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.

 

3.     Maszyn będących w ruchu nie wolno pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, chyba że dokumentacja techniczno - ruchowa stanowi inaczej.

 

4.     Niedopuszczalne jest użytkowanie maszyn nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. nie spełniających minimalnych wymagań dotyczących maszyn, o których mowa w rozdziale 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

 

§ 9

[PRACE TRANSPORTOWE  I  PORZĄDKOWE]

 

1.     Kierownik, podczas organizowania i prowadzenia prac transportowych jest zobowiązany do zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu wyeliminowania ręcznych prac transportowych. W razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych, kierownik jest obowiązany wyposażyć pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy i środki ochrony indywidualnej oraz zorganizować i przeprowadzić prace transportowe zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

 

2.     Kierownik podczas organizowania ręcznych prac transportowych wykonywanych przez podległych mu pracowników (nie dotyczy prac transportowych zlecanych uprawnionym firmom) jest zobowiązany do:

 

2.1. ocenienia ryzyka zawodowego występującego przy tych pracach i zastosowanie środków profilaktycznych,

 

2.2. dobrania odpowiednich pracowników posiadających predyspozycje zdrowotne i odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tych prac,

 

2.3. przeprowadzenie szkolenia wstępnego w zakresie instruktażu stanowiskowego pracowników,

 

2.4. zgłoszenie do Sekcji BHP i uzyskanie pozytywnej opinii w przypadku zamiaru wykonywania prac transportowych nietypowych lub o znacznych zagrożeniach występujących przy ich wykonywaniu.

 

3.     Kierownik eksploatujący i prowadzący prace transportowe przy wykorzystaniu wózków jezdnych z napędem silnikowym jest zobowiązany do przestrzegania wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdnych z napędem silnikowym.

 

4.     Sprzątanie i wszelkie inne prace porządkowe powinny być wykonywane w czasie i w sposób, nie narażający osób postronnych (pracowników, studentów, doktorantów i innych osób przebywających na terenie wykonywania prac) na zagrożenia jakie mogą wystąpić w czasie ich wykonywania.

W przypadku braku możliwości wyeliminowania zagrożeń dla osób postronnych należy poinformować te osoby o występujących zagrożeniach poprzez wyraźne  oznakowanie strefy  zagrożenia np. oznakowanie miejsc śliskich powstałych w czasie zmywania podłogi.

Za przestrzeganie powyższego wymogu jest odpowiedzialny kierownik: w zakresie organizacji i nadzoru, oraz pracownik: w zakresie oznakowywania strefy zagrożenia.

 

§ 10

[INSTRUKCJE BHP]

 

1.     Kierownik jest zobowiązany opracować i udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

 

1.1. stosowanych procesów technologicznych albo wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

 

1.2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

 

1.3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi,

 

1.4. udzielania pierwszej pomocy,

 

 

2.     Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać:

 

2.1. czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,

 

2.2. zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy,

 

2.3. czynności do wykonania po zakończeniu pracy,

 

2.4. zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników,

 

 

3.     Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

 

4.     Przed udostępnieniem instrukcji pracownikom należy je przekazać do Sekcji BHP do zaopiniowania.

 

5.     Pracownicy są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z poleceniami zawartymi w instrukcji i do ich przestrzegania.

 

6.     Ustalenia powyższe dotyczące pracowników stosuje się do doktorantów i studentów.

 

§ 11

[POMIESZCZENIA PRACY I NAUKI]

 

1.     Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do zapewnienia:

 

1.1. odpowiednich pomieszczeń pracy i nauki dostosowanych do rodzaju prowadzonych prac i zajęć dydaktycznych oraz liczby osób zatrudnionych lub odbywających zajęcia,

 

1.2. szczególnych środków ostrożności w budynkach i pomieszczeniach w których wykonywane są eksperymenty, o których mowa w Załączniku Nr 12, oraz inne badania i prace mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia przebywających w nich ludzi,

 

1.3. oznakowania i zabezpieczenia przed swobodnym dostępem osób nieupoważnionych miejsc pracy oraz pomieszczeń, do których wzbroniony jest dostęp osobom niezatrudnionym lub studentom,

 

1.4. utrzymania pomieszczeń pracy i nauki w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,

 

1.5. odpowiedniej liczby i rodzaju pomieszczeń sanitarnych i zapewnienia w nich czystości i porządku,

 

1.6. organizowana budowy lub przebudowy obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy lub nauki w sposób zgodny z projektem uwzględniającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanym przez uprawnionych rzeczoznawców. Obowiązek powyższy stosuje się odpowiednio w przypadku nadzorowania ww. budowy lub przebudowy oraz gdy budowa lub przebudowa dotyczy części obiektu budowlanego, w której znajdują się pomieszczenia pracy

 

2.     Zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń powinny być poprzedzone opinią pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Opinię wydaje Sekcja BHP.

 

3.     Przebudowa obiektu budowlanego lub jego części, adaptacja pomieszczeń do stałej lub czasowej pracy lub nauki lub remont, który może powodować zmianę warunków pracy lub nauki, powinien:

3.1. uwzględniać poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

3.2. zostać pozytywnie zaopiniowany prze Sekcję BHP przed rozpoczęciem prac jak i po zakończeniu (podczas odbioru końcowego).

 

4.     Niedopuszczalne jest użytkowanie pomieszczeń pracy lub nauki, o których mowa w pkt 3, bez pozytywnej opinii Sekcji BHP.

 

 

§ 12

[PALENIE WYROBÓW TYTONIOWYCH]

 

1.     Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w obiektach AGH, a w szczególności: w pomieszczeniach, na korytarzach, klatkach schodowych i w innych miejscach, w których niepalący byliby narażeni na wdychanie dymu tytoniowego, za wyjątkiem pomieszczeń do tego przeznaczonych - palarni.

2.     Skreślony

 

§ 13

[BADANIA NA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU W ORGANIZMIE]

 

1.     Przełożony pracownika oraz prowadzący zajęcia dla studentów i doktorantów jest zobowiązani do niedopuszczenia do pracy lub zajęć pracowników, studentów lub doktorantów, jeżeli zachodzi podejrzenie, że stawili się do pracy lub na zajęcia po użyciu alkoholu albo spożywali alkohol w czasie pracy lub zajęć - zwanych dalej osobami podejrzanymi o nadużycie alkoholu.

 

2.      Zasady postępowania na okoliczność określoną w ust. 1 określa Załącznik Nr 14

 

§ 14

[SŁUŻBA BHP]

 

1.     Służba BHP AGH pełni funkcję:

 

1.1. doradczą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników, studentów i doktorantów, a w szczególności dla kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych,

 

1.2. opiniodawczą,

 

1.3. kontrolną

 

2.     Zakres obowiązków i praw pracowników służby BHP określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

 

§ 15

[SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY AGH]

 

1.     Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników AGH w zakresie BHP i prawa pracy.

 

2.     Zakres zadań i uprawnień określa ustawa z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy

 

3.     Kierowników i innych pracowników AGH zobowiązuję do współpracy ze społecznymi inspektorami pracy w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki w AGH.

 

§ 16

[WYKONYWANIE PRACY I PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PRZEZ DOKTORANTÓW]

 

 

1.     Doktorantom mogą być powierzone do wykonania, bez nadzoru, prace lub zajęcia tylko w przypadku zatrudnienia ich w oparciu o umowę o pracę. W pozostałych przypadkach należy zapewnić bieżący nadzór sprawowany przez:

 

1.1. przełożonego, lub

 

1.2. innego uprawnionego pracownika dydaktycznego AGH, lub

 

1.3. innego uprawnionego pracownika nie dydaktycznego AGH.

 

2.     Pracownicy, o którym mowa w ust. 1.2. i ust. 1.3., powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje.

 

3.     Pracownik, o którym mowa w ust. 1.2., powinien dodatkowo zostać poinformowany o zakresie kompetencji i zakresie odpowiedzialności jakie na nim będą ciążyły podczas nadzorowania prowadzonych zajęć i prac przez doktorantów oraz powinien zostać przeszkolony w zakresie BHP dla uzupełnienia wiedzy w związku z powierzeniem nowych kompetencji i odpowiedzialności.

 

4.     Doktoranci, w stosunku do których przewiduje się prowadzenie samodzielnie zajęć dydaktycznych lub prac podczas których mogą wystąpić zagrożenia lub niebezpieczeństwa powinni zostać przeszkoleni w zakresie BHP w trybie i zakresie odpowiadającym szkoleniom pracowników dotyczącym instruktażu ogólnego i instruktażu na stanowisku pracy dostosowanym do potrzeb doktorantów.

 

§ 17

[LICZEBNOŚĆ GRUP PODCZAS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH]

 

1.     Nie wolno dopuścić do zajęć dydaktycznych większą ilość studentów lub doktorantów niż wynika to z warunków bezpiecznego przeprowadzenia zajęć i obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

2.     Decyzję o zmniejszeniu liczby studentów lub doktorantów podczas zajęć poniżej liczby określonej dla potrzeb rozliczenia zajęć, podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek prowadzącego zajęcia. W przypadku gdy potrzeba zmniejszenia ilości studentów lub doktorantów podczas zajęć wynika ze względów BHP, wniosek prowadzącego zajęcia powinien być pozytywnie zaopiniowany przez Sekcję BHP.

 

 

POWRÓT DO WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników, doktorantów i studentów

 

§ 1

[RODZAJE BADAŃ LEKARSKICH PRACOWNIKÓW , SKIEROWANIA NA BADANIA]

 

1.     Pracownicy podlegają badaniom lekarskim profilaktycznym

Są to:

1.1. badania wstępne, którym podlegają wszystkie osoby przyjmowane do pracy, młodociani i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Skierowanie na ten rodzaj badania wystawia pracownik odpowiedzialny za obsługę administracyjną związaną z zatrudnieniem lub przeniesieniem pracownika na inne stanowisko pracy.

 

1.2. badania okresowe, którym podlegają wszyscy pracownicy AGH.

Skierowanie na ten rodzaj badania wystawia bezpośredni przełożony pracownika lub z upoważnienia kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 2.

 

1.3. badania kontrolne, którym podlegają pracownicy w przypadku niezdolności do pracy dłuższej niż 30 dni spowodowanej chorobą.

Skierowanie na ten rodzaj badania wystawia bezpośredni przełożony pracownika lub z upoważnienia kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 2.

 

1.4. badania okresowe – dodatkowe, którym podlegają pracownicy zatrudnieni w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami lub po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli pracownik  zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami. Skierowanie na ten rodzaj badania wystawia pracownik Działu Kadrowo - Płacowego.

 

2.     Pracowników, o których mowa w ust. 1 należy kierować na badania lekarskie do przychodni, z którymi AGH zwarła umowę o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.

 

3.     Skierowanie na badania profilaktyczne należy wystawiać na druku ustalonym przez Dyrektora ds. Pracowniczych w uzgodnieniu z Sekcją BHP.

 

4.     Kopie skierowania na badania oraz oryginały zaświadczeń lekarskich określających zdolność do pracy należy  bezzwłocznie przekazać do Działu Kadrowo - Płacowego w celu załączenia ich do akt osobowych pracownika.

 

5.     Wszyscy pracownicy podlegają badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Skierowanie w celu przeprowadzenia badania sanitarno-epidemiologicznego należy wystawiać na druku ustalonym przez Dyrektora ds. Pracowniczych w uzgodnieniu z Sekcją BHP.

 

 

§ 2

[ ZAKAZ DOPUSZCZENIA DO PRACY]

 

Nie można dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego (zaświadczenia), wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 

 

§ 3

[OBOWIĄZKI PRACOWNIKA]

 

1.     Pracownik jest zobowiązany do:

1.1. odbioru skierowania na badanie wstępne w terminie umożliwiającym wykonanie badania i dostarczenia zaświadczenia przed rozpoczęciem pracy,

1.2. odbioru skierowania na badanie okresowe w terminie umożliwiającym wykonanie badania i dostarczenia zaświadczenia przed upływem daty ważności poprzedniego badania profilaktycznego,

1.3. odbioru skierowania na badania kontrolne i wykonania  badania kontrolnego przed podjęciem pracy po zakończeniu choroby,

1.4. terminowego wykonywania badań profilaktycznych oraz stosowania się do zaleceń lekarza,

1.5. realizacji badań sanitarno-epidemiologicznych wg zasad ustalonych dla badań lekarskich profilaktycznych.

 

2.     Pracownik, po wykonaniu badania lekarskiego profilaktycznego jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczenia otrzymanego od lekarza zaświadczenia określającego zdolność do pracy do jednostki lub osoby od której otrzymał skierowanie na badania.

 

§4

[OBOWIĄZKI KIEROWNIKA]

 

1.     Bezpośredni przełożony pracownika jest odpowiedzialny za dopuszczenie do pracy tylko tych pracowników, którzy posiadają aktualne orzeczenie lekarskie (zaświadczenie) stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy oraz jest odpowiedzialny za wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad podległymi mu pracownikami.

 

2.     Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do wyznaczenia pracownika lub pracowników odpowiedzialnych za:

 

2.1. nadzór nad terminowym i prawidłowym realizowaniem badań lekarskich profilaktycznych przez pracowników,

 

2.2. nadzór nad realizacją wydanych przez lekarza zaleceń w ramach przeprowadzonych badań lekarskich profilaktycznych,

 

3.     Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może również powierzyć pracownikowi, o którym mowa w ust. 2, obowiązek wydawania skierowań na badania lekarskie profilaktyczne. Powierzenie pracownikowi obowiązków, o których mowa w ust 2 i ust. 3., powinno być odnotowane w jego zakresie czynności.

 

 

§5

[PODEJRZENIE O CHOROBĘ ZAWODOWĄ,

ZGŁASZANIE PRZECIWWSKAZAŃ LEKARSKICH DO PRACY]

 

1.     Zobowiązuję kierowników, a w szczególności bezpośrednich przełożonych pracowników, do bezzwłocznego zgłaszania do Sekcji BHP wszystkich przypadków podejrzeń o chorobę zawodową i innych niedyspozycji zdrowotnych, mających związek z pracą a stwierdzonych u podległych im pracowników.

 

2.     Upoważnionymi pracownikami do pisemnego informacja lekarza lub jednostek medycyny pracy o warunkach pracy pracownika, u którego podejrzewa się chorobę zawodową lub inne schorzenie związane z warunkami pracy w AGH, są jedynie kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych.

Powyższa informacja powinna być uzgodniona z Sekcją BHP.

Obowiązek ten nie dotyczy informacji zamieszczanych w skierowaniach na badania lekarskie profilaktyczne.

 

3.     Należy bezzwłocznie poinformować Sekcję BHP (tel. 32-68) w przypadkach:

 

3.1. orzeczenia przez lekarza ograniczenia wykonywania pracy lub wniesienia uwag przez lekarza co do sposobu wykonywania pracy,

 

3.2. podejrzenia choroby zawodowej.

 

Za realizację tego obowiązku jest odpowiedzialny bezpośredni przełożony pracownika jak również pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 2 oraz inni pracownicy AGH, którzy uzyskali ww. informacje (np. pracownicy Działu Kadrowo - Płacowego).

 

§ 6

[KONTROLA]

 

1.     Zobowiązuję pracowników Działu Kadrowo - Płacowego sprawujących nadzór nad aktami osobowymi pracowników do bieżącej kontroli aktualności badań lekarskich.

 

2.     Zobowiązuję pracowników Sekcję BHP do systematycznej kontroli przestrzegania obowiązków dotyczących badań profilaktycznych w ramach prowadzonej działalności kontrolnej oraz do bieżącej kontroli realizacji zaleceń lekarskich, o których mowa w § 5 ust. 3.1.

 

§ 7

[BADANIA LEKARSKIE KANDYDATÓW NA STUDIA, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW]

 

1.     Skreślony

2.     Studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia podlegają badaniom lekarskim profilaktycznym:

2.1. wstępnym – przed rozpoczęciem nauki w AGH;         
Skierowanie na takie badania wydaje wydział poprzez dołączenie do zawiadomienia o przyjęciu na studia.

2.2. okresowym – jeżeli lekarz podczas badań wstępnych, o których mowa w ust. 2.1, ustalił datę następnego badania;      
Skierowanie na takie badania wydaje pracownik wydziału określony w ust. 5, z wyprzedzeniem 1. miesiąca przed wyznaczonym terminem.

 

3.     Badania, o których mowa w ust. 2, przeprowadza nieodpłatnie lekarz uprawniony z przychodni wyznaczonej przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

3.1. właściwy dla miejsca stałego zamieszkania, dla studentów określonych w ust. 2.1,

3.2. w Krakowie, dla studentów i doktorantów określonych w ust. 2.2.

 

4.     Dziekan Wydziału jest zobowiązany do określenia zajęć dla całego toku studiów, podczas których studenci lub doktoranci, w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów, będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych.   
Dziekan Wydziału dokonuje powyższych ustaleń w oparciu o analizę programu studiów oraz w uzgodnieniu z Sekcją BHP i lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad pracownikami z przychodni, o której mowa w § 1 ust. 2.

 

5.     Dziekan Wydziału jest zobowiązany do wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za organizację i nadzór nad prawidłowym i terminowym realizowaniem przez studentów i doktorantów badań lekarskich, o których mowa w ust. 2.   
Do obowiązków pracownika, o którym mowa wyżej, należy również nadzór nad realizacją zaleceń lekarza wydanych w ramach badań, o których mowa w ust. 1, 2 i 7. 
Powierzenie pracownikowi ww. obowiązków należy odnotować w jego zakresie czynności.

 

6.     Zaświadczenia i orzeczenia lekarskie, o których mowa w ust. 1 i 2 należy załączyć do dokumentacji osobowej studenta lub doktoranta.

 

7.     Skreślony

 

 

POWRÓT DO WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW

 

 

Załącznik nr 3

 

Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 

§ 1

[OBOWIĄZKI KIEROWNIKA]

 

1.     Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest obowiązany do:

 

1.1. systematycznego dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy lub nauki, zwanych dalej pomiarami czynników środowiska pracy,

 

1.2. zabezpieczenia pracowników, doktorantów i studentów przed oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, w szczególności poprzez podejmowanie działań profilaktycznych w oparciu o ocenę warunków pracy dokonaną na podstawie pomiarów czynników środowiska pracy i wyników kontroli przeprowadzonych przez pracowników Sekcji BHP,

 

1.3. utrzymywania w stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników,

 

2.     W razie stwierdzenia przekroczenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia lub innych równoważnych norm higieniczno - sanitarnych, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może wydać pozwolenie na wykonywanie pracy lub nauki w tych warunkach, jedynie w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Sekcji BHP.

O ww. przekroczeniu należy bezzwłocznie poinformować narażonych pracowników, doktorantów i studentów oraz umieścić odpowiednią informację na stanowisku pracy. Za realizację tego obowiązku jest odpowiedzialny kierownik nadzorujący pracę na stanowisku, na którym stwierdzono przekroczenie.

 

§ 2

[CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARÓW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA PRACY]

 

1.     Nie przeprowadza się pomiarów czynników środowiska pracy, jeżeli wyniki dwóch ostatnich pomiarów, wykonanych w odstępie dwóch lat:

1.1. dla szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych lub pyłów nie przekroczyły 0,1 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia,

1.2. dla hałasu lub drgań mechanicznych natężenie czynnika nie przekraczało 0,2 wartości NDN,

a w procesie technologicznym lub w warunkach występowania danego czynnika nie dokonała się zmiana mogąca wpływać na wysokość stężenia lub natężenia czynnika.

 

2.     W przypadku wystąpienia w środowisku pracy czynnika chemicznego lub pyłu o działaniu rakotwórczym lub mutagennym pomiary przeprowadza się:

2.1. co najmniej raz na trzy miesiące – przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym pomiarze stężenia czynnika rakotwórczego lub mutagennego powyżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia,

2.2. co najmniej raz na sześć miesięcy – przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym pomiarze stężenia czynnika rakotwórczego lub mutagennego powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia,

2.3. w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tego czynnika.

 

3.     W przypadku wystąpienia w środowisku pracy czynnika chemicznego lub pyłu, innego niż określony w pkt 2, pomiary przeprowadza się:

3.1. co najmniej raz w roku – przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym pomiarze stężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia,

3.2. co najmniej raz na dwa lata – przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym pomiarze stężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia lub natężenia,

3.3. w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tego czynnika.

 

4.     W przypadku wystąpienia w środowisku pracy szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego, występującego w postaci: hałasu, hałasu ultradźwiękowego, drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne lub drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka przeprowadza się:

4.1. co najmniej raz na dwa lata - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia

4.2. co najmniej raz w roku - jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,5 wartości NDN.

 

5.     W przypadku występowania w środowisku pracy szkodliwego dla zdrowia czynnika chemicznego, dla którego określono wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia pułapowego, przeprowadza się pomiary ciągłe stężenia tego czynnika.

 

6.     O wynikach przeprowadzonych pomiarów czynników środowiska pracy należy niezwłocznie powiadomić pracowników w sposób określony dla oceny ryzyka zawodowego w AGH oraz umieścić aktualne wyniki pomiarów na stanowisku pracy.

 

§ 3

[ZLECANIE POMIARÓW]

 

1.     Pomiary czynników środowiska pracy należy zlecać do instytucji uprawnionych w tym zakresie. Informację o uprawnionych jednostkach do przeprowadzania pomiarów środowiska pracy oraz pomocy przy zorganizowaniu pomiarów udziela Sekcja BHP.

 

2.     Koszty pomiarów czynników środowiska pracy ponosi jednostka zlecająca. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do ujęcia w budżecie jednostki niezbędnej kwoty na przeprowadzenie pomiarów czynników środowiska pracy.

 

§ 4

[DOKUMENTOWANIE WARUNKÓW PRACY I NAUKI

ORAZ POMIARÓW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA PRACY]

 

1.     Występowanie warunków szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych podlega obowiązkowi zgłoszenia do Sekcji BHP na druku Karta pracowni.

Zgłoszenia dokonuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, który jest również zobowiązany do bezzwłocznego uaktualniania zawartych w zgłoszeniu informacji w przypadku zaistnienia zmian.

 

2.     Skreślony 

 

3.     Kopię wyników pomiarów czynników środowiska pracy należy również bezzwłocznie przekazać do Sekcji BHP, która na ich podstawie i w oparciu o zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, prowadzi obowiązującą dokumentację w tym zakresie i przechowuje ją przez okres 40 lat.

 

4.     Wyniki pomiarów czynników środowiska pracy należy przechowywać przez okres 3 lat za wyjątkiem pomiarów czynników środowiska pracy dotyczących czynników rakotwórczych i o podejrzanym działaniu rakotwórczym, których pomiary należy przechowywać przez okres 40 lat.

 

§ 5

[ORGANIZACJA NOWEGO STANOWISKA PRACY]

 

W przypadku organizowania i uruchamiania nowego stanowiska pracy, na którym przewiduje się wystąpienie czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych należy:

 

1.     poinformować Sekcję BHP w celu uzyskania opinii,

 

2.     opracować dokumentację techniczną i uzyskać właściwe pozwolenia, jeżeli są wymagane przepisami,

 

3.     przeprowadzić remont lub adaptację i dokonać odbioru przez przedstawicieli służb: BHP i Ppoż., a jeżeli przepisy lub okoliczności tego wymagają również z udziałem innych służb AGH lub instytucji zewnętrznych,

 

4.     przeprowadzić pomiary czynników środowiska pracy i uzyskać całościową ocenę warunków pracy na danym stanowisku,

 

5.     w przypadku stwierdzenia przekroczenia norm higieniczno - sanitarnych podjąć działania dla poprawy warunków pracy i zabezpieczenia pracowników, studentów i doktorantów przed zagrożeniami oraz uzyskać pozytywną opinię wydaną przez Sekcję BHP o możliwości prowadzenia pracy czy dydaktyki.

 

6.     poinformować pracowników wykonujących pracę na danym stanowisku o wynikach pomiarów czynników środowiska pracy,

 

 

 

POWRÓT DO WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW

 

 

 

Załącznik nr 4

 

Dodatki specjalne (pieniężne) wypłacane pracownikom ze względu na warunki wykonywania pracy.

 

§ 1

[DODATEK SPECJALNY]

 

1.     Ze względu na warunki wykonywania pracy, o których mowa w § 2, pracownik może otrzymać dodatek specjalny (pieniężny) do wynagrodzenia.

 

2.     Dodatek specjalny przyznaje Rektor na wniosek przygotowany, wg ustaleń określonych w § 3, przez Kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

 

3.     Dodatek specjalny może być przyznany na czas określony lub na czas nieokreślony.

 

4.     W przypadku przyznania pracownikowi dodatku specjalnego Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do:

4.1. rejestrowania czasu pracy pracownika w warunkach z tytułu których ten pracownik otrzymuje dodatek specjalny,

4.2. bezzwłocznego wystąpienia do Działu Kadrowo-Płacowego oraz poinformowania Sekcji BHP, o wstrzymanie wypłaty dodatku specjalnego w przypadku zmiany warunków pracy w zakresie uprawniającym do dodatku.

 

 

§ 2

[WARUNKI PRACY UZASADNIAJĄCE WYSTĄPIENIE Z WNIOSKIEM

O PRZYZNANIE DODATKU SPECJALNEGO]

 

Za warunki wykonywania pracy uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o przyznanie dodatku specjalnego uważa się wykonywanie pracy :

1.     zaliczonej do prac w szczególnych warunkach określonych odrębnymi przepisami,

2.     w warunkach przekroczenia norm higieniczno-sanitarnych,

3.     w narażeniu na czynniki rakotwórcze (promieniowanie jonizujące, substancje i preparaty oraz czynniki biologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym) oraz inne czynniki o potencjalnie dużym zagrożeniu dla zdrowia pracownika,

4.     w narażeniu na inne szkodliwe dla zdrowia czynniki występujące na stanowisku pracy,

5.     w narażeniu na zwiększone ryzyko wypadkowe lub zachorowania na chorobę zawodową,

6.     w narażeniu na uciążliwe warunki pracy.

 

 

§ 3

[ZASADY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU]

 

1.     Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej przygotowuje wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, zwanego dalej „wnioskiem”. Przed podpisaniem wniosku, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej powinien zapoznać się z opinią Sekcji BHP.

 

2.     Przygotowany i podpisany wniosek, wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami wymienionymi we wniosku, należy przekazać do Sekcji BHP.

 

3.     Sekcja BHP opiniuje wniosek (w przypadku braku wcześniejszego zaopiniowania) i przekazuje do Rektora dla podjęcia decyzji.

 

4.     Po podjęciu decyzji przez Rektora wniosek jest przekazywany do Działu Kadrowo – Płacowego (bez załączników) w celu załączenia do akt osobowych i przygotowania dokumentów płacowych. Do Sekcji BHP przekazuje się kopię wniosku wraz z wszystkimi załącznikami dołączonymi do wniosku.

 

5.     Sekcja BHP w oparciu o wniosek:

 

5.1. sprawuje szczegółowy nadzór nad pracownikami, którym przyznano dodatki specjalne z tytułu warunków pracy, w zakresie obowiązków służby BHP,

5.2. przygotowuje wymagane informacje oraz sprawozdania określone odrębnymi przepisami.

 

§ 4 - skreślony

 

POWRÓT DO WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW

 

 

Załącznik nr 5

Zastąpiony przez: Zarządzenie Rektora Nr 36/2012 z dnia 26 listopada 2012 r

 

Załącznik nr 6

 

Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze,

środki higieny osobistej

 

 

§ 1

[OBOWIĄZKI KIEROWNIKA]

 

1.     Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany zapewnić podległym pracownikom, doktorantom i studentom:

 

1.1. środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy,

1.2. odzież i obuwie robocze:

1.2.1.   jeżeli odzież własna pracownika, doktoranta lub studenta może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

1.2.2.   ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy,

 

zgodnie z Tabelą norm przydziału pracownikom AGH środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

 

2.     Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest również zobowiązany do:

2.1. zapewnia prania, konserwacji, odpylania, odkażania oraz naprawy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

2.2. zapewnienia środków higieny osobistej, których ilość i rodzaje powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach lub zajęciach dydaktycznych.

 

3.     Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej realizuje poprzez:

3.1. ustalenie i wdrożenie szczegółowych zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym oraz zasad przydziału środków higieny osobistej,

3.2. zapewnienie w budżecie jednostki niezbędnych środków finansowych,

 

 

§ 2

[ZAKAZ DOPUSZCZENIA DO PRACY]

 

1.     Nie można dopuścić do pracy pracownika, a do zajęć dydaktycznych studenta lub doktoranta bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy lub nauki.

 

2.     Nie wolno wyposażać pracowników, studentów i doktorantów w środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań określonych przepisami.

 

§ 3

[USTALENIA DOTYCZĄCE GOSPODARKI I ZAKUPU

ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY ROBOCZEJ]

 

1.     Przydzielone pracownikowi środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność AGH.

 

2.     Środki ochrony indywidualnej należy używać do czasu utraty ich cech ochronnych a odzież i obuwie robocze do czasu utraty cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym naprawę.

 

3.     Dopuszcza się przydzielenie pracownikom, doktorantom i studentom używanych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej, za wyjątkiem bielizny osobistej, jeżeli przedmioty te zachowały właściwości ochronne lub użytkowe, są czyste i zdezynfekowane w stopniu odpowiadającym wymaganiom higieniczno - sanitarnym.

 

4.     Pracowników, doktorantów i studentów, którym przydzielono środki ochrony indywidualnej należy poinformować o sposobie posługiwania się tymi środkami.

 

5.     Zakupione środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.

 

6.     Zakupiona odzież i obuwie robocze powinno spełniać wymagania określone w Polskich Normach.

 

7.     Wydane pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego należy odnotować w karcie ewidencyjnej wyposażenia pracownika lub innej stosowanej dokumentacji w tym zakresie.

 

8.     W uzasadnionych przypadkach, zezwala się na:

8.1. używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego,

8.2. prania przez pracowników odzieży roboczej we własnym zakresie,

pod warunkiem:

8.2.1.   spełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących stosowania własnej odzieży roboczej przez pracownika, oraz prania odzieży roboczej przez pracownika we własnym zakresie,

8.2.2.   uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez Sekcję BHP,

8.2.3.   uzyskania zgody pracownika,

8.2.4.   wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego,

 

9.     Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi należy przechowywać w odpowiednich miejscach spełniających wymagania w zakresie BHP.

 

§ 4

[OBOWIĄZKI PRACOWNIKA, DOKTORANTA, STUDENTA]

 

1.     Pracownik, doktorant i student jest obowiązany używać oraz utrzymywać w należytym stanie przydzielone mu środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.

 

2.     W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, należy bezzwłocznie wydać pracownikowi, doktorantowi lub studentowi inne niezbędne środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.

Jeśli utrata lub zniszczenie tych środków, odzieży czy obuwia nastąpiło z winy pracownika, doktoranta lub studenta jest on zobowiązany uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Ustalenia ww. kwoty dokonuje kierownik w oparciu o aktualne ceny rynkowe.

 

3.     W razie rozwiązania stosunku pracy pracownik jest zobowiązany zwrócić przydzielone mu środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Pracownik może zwrócić równowartość pieniężną z uwzględnieniem stopnia zużycia. Kierownik określa ww. kwotę.

 

4.     Ustalenia, o których mowa w ust. 3 nie dotyczą:

4.1. używania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego przez okres przekraczający 75% okresu używalności określonego w tabeli norm przydziału,

4.2. przejścia pracownika na emeryturę lub rentę,

4.3. śmierci pracownika.

 

§ 5

[INNE]

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych administrujących budynki są zobowiązani do zapewnienia w toaletach:

1.     mydła w płynie lub mydła twardego,

2.     ręczników jednorazowych, tam gdzie nie ma suszarek do rąk,

3.     papieru toaletowego,

 

POWRÓT DO WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW

 

 

Załącznik nr 7

 

Profilaktyczne posiłki i napoje

wydawane pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych,

 

 

§ 1

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

1.     Pracownikom wykonującym prace w warunkach szczególnie uciążliwych, o których mowa w § 2, przysługują nieodpłatnie:

1.1. posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,

1.2. napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

 

2.     Posiłki i napoje  wydawane są pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie.

Posiłki powinny być wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3 - 4 godzinach pracy, a napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

 

3.     Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, realizuje kierownik organizujący, prowadzący lub nadzorujący prace szczególnie uciążliwe uprawniające do przyznania pracownikowi profilaktycznych posiłków lub napojów.

 

4.     Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

 

§ 2

[RODZAJE PRAC UPRAWNIAJĄCYCH DO POSIŁKÓW LUB NAPOJI]

 

1.     Posiłki profilaktyczne przysługują pracownikom wykonującym następujące prace:

1.1. związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,

1.2. związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25°C,

1.3. związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,

1.4. pod ziemią.

 

2.     Napoje przysługują pracownikom zatrudnionym:

2.1. w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,

2.2. w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,

2.3. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C,

2.4. przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,

2.5. na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

 

3.     Pracownikom należy zapewnić napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy, a w przypadku określonym w ust. 2.1. - napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.

 

§ 3

[RODZAJE STANOWISK W AGH UPRAWNIAJĄCYCH DO POSIŁKÓW LUB NAPOJI

 

1.     Ustala się obowiązek zapewnienia napojów (o których mowa w § 2, ust. 2.5.)  na wszystkich stanowiskach pracy w AGH, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 0C.

 

2.     Ustalenia stanowisk pracy innych niż wymienione w ust. 1., na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymać profilaktyczne posiłki lub napoje oraz zasady ich przyznawania i wydawania dokonuje kierownik, o którym mowa w § 1 ust. 3, w uzgodnieniu z Sekcją BHP, Oddziałowym Społecznym Inspektorem Pracy i zakładowymi organizacjami związkowymi.

 

§ 4

[DOKUMENTOWANIE]

 

1.     Wydawanie pracownikom posiłków i napojów należy odnotowywać.

 

2.     Informację o ilości wydanych posiłków i napojów w danym roku kalendarzowym należy przekazać w terminie do 15 stycznia roku następnego do Sekcji BHP.

 

POWRÓT DO WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW

 

 

Załącznik nr 8

Wypadki przy pracy lub nauki oraz choroby zawodowe

 

§ 1

[ZGŁOSZENIE  WYPADKU]

 

1.     Pracownik, student lub doktorant, który uległ wypadkowi podczas  pracy lub nauki na terenie Uczelni lub poza jej terenem, jeżeli stan zdrowia na to pozwala powinien niezwłocznie powiadomić o wypadku swojego przełożonego oraz Sekcję BHP AGH (tel. /012/  617- 32-68).

Ten sam obowiązek ciąży na pracownikach i innych osobach ubezpieczonych, o których mowa w art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którzy ulegli wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy.

 

2.     Przełożony pracownika poszkodowanego po otrzymaniu informacji o wypadku jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić wypadek do Sekcji BHP (druk zgłoszenia wypadku przy pracy lub wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, druk zgłoszenia wypadku w drodze do pracy lub z pracy).

 

3.     Świadkowie wypadku, po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu i ostrzeżeniu o grożącym niebezpieczeństwie współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, są obowiązani niezwłocznie zgłosić wypadek zgodnie z zaleceniami podanymi w ust. 1.

 

4.     Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłoszenia wypadku studenta lub doktoranta do Sekcji BHP oraz do swojego przełożonego – kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej po otrzymaniu informacji o wypadku studenta lub doktoranta jest zobowiązany do zgłoszenia wypadku do Sekcji BHP na druku zgłoszenia wypadku studenta lub doktoranta.

 

5.     Zgłoszeniu do Sekcji BHP AGH podlegają również wypadki, które mogą mieć związek z pracą lub nauką, o których przełożony pracownika, studenta lub doktoranta dowiedział się w inny sposób np. z przekazów ustnych czy z otrzymanego zwolnienia lekarskiego.

 

6.     Brak dokonania zgłoszenia wypadku lub bezzwłocznego zgłoszenia wypadku stanowi:

6.1. podstawę do ukarania w związku z naruszeniem podstawowego obowiązku,

6.2. podstawę do odmowy wszczęcia postępowania przyjmując, iż zdarzenie wypadkowe wydarzyło się poza pracą czy nauką objętą ubezpieczeniem,

6.3. utratę prawa do zasiłku za czas niezdolności do pracy ustalanych na zasadach określonych dla wypadków czy chorób zawodowych.

 

7.     Wypadki przy pracy ciężkie, zbiorowe lub śmiertelne oraz każdy inny wypadek mający związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy i który został zakwalifikowany do ww. kategorii, Rektor lub z jego upoważnienia kierownik Sekcji BHP niezwłocznie zgłasza do właściwego inspektora pracy i prokuratora

 

§ 2

[USTALANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRACOWNIKÓW]

 

1.     Wyznaczony pracownik Sekcji BHP lub Zespół powypadkowy, o którym mowa w ust. 3, są zobowiązani do podjęcia bezzwłocznie działań po otrzymaniu zgłoszenia wypadku i sporządzenia dokumentacji powypadkowej w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

 

2.     Wypadki przy pracy i wypadki zrównane z wypadkami przy pracy, o których mowa w art. 3 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz wypadki studentów i doktorantów podczas pracy lub nauki organizowanej przez Uczelnię na terenie Uczelni lub poza jej terenem rozpatruje Zespół powypadkowy, o którym mowa w ust. 1.

 

3.     Do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków powołuję Zespół powypadkowy w składzie:

3.1 Kierownik Sekcji BHP i Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy - dla wypadków ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych,

3.2 pracownik Sekcji BHP i Społeczny Inspektor Pracy działający w jednostce organizacyjnej, w której jest zatrudniony poszkodowany pracownik – dla wypadków innych niż wymienione w pkt. 3.1.

 

4.     Społecznemu Inspektorowi Pracy biorącemu udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku należy umożliwić wywiązanie się z obowiązków wynikających z uczestnictwa w Zespole powypadkowym.

 

5.     Wypadki przy pracy, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, oraz wypadki w drodze do pracy lub z pracy rozpatruje wyznaczony pracownik Sekcji BHP.

 

6.     Upoważniam kierownika Sekcji BHP do występowania do lekarza, organów prowadzących śledztwo lub dochodzenie a w razie potrzeby do innych specjalistów w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku.

 

§ 3

[ZABEZPIECZENIE  MIEJSCA WYPADKU]

 

1.     Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków podczas pracy czy nauki, w szczególności wypadków, które wydarzyły się na terenie Uczelni, przełożony poszkodowanego, a w szczególności jego bezpośredni przełożony, jest odpowiedzialny za zabezpieczenie miejsca wypadku  w sposób wykluczający:

1.1. dopuszczenia do miejsca wypadku osób niepowołanych,

1.2. uruchomienie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane,

1.3. dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.

 

2.     Zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonania zmian w miejscu wypadku wyraża kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeżeli zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku.

 

3.     Zgodę, o której mowa w ust. 2., w sytuacji zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wyraża Rektor po uzgodnieniu z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy i prokuratorem.

 

4.     Dokonanie zmian w miejscu wypadku bez uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2 i ust. 3, jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.

 

§ 4

[USTALANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW STUDENTÓW]

 

1.     Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków ciężkich, śmiertelnych lub zbiorowych, którym ulegli studenci lub doktoranci w czasie zajęć zorganizowanych przez Uczelnię na terenie Uczelni lub poza jej terenem stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

 

2.     Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków innych niż wymienione w ust. 1, którym ulegli studenci lub doktoranci stosuje się uproszczony sposób postępowania, polegający na sporządzeniu protokołu powypadkowego w oparciu o zgłoszenie wypadku.

 

§ 5

[ZGŁASZANIE CHOROBY ZAWODOWEJ]

 

1.     Pracownik, u którego wystąpiła choroba mogąca mieć związek z chorobą zawodową jest zobowiązany  bezzwłocznie powiadomić o niej swojego przełożonego oraz Sekcję BHP AGH.

 

2.     Przełożony pracownika, po otrzymaniu informacji o podejrzeniu choroby zawodowej jest zobowiązany bezzwłocznie:

2.1. skierować pracownika do lekarza sprawującego opiekę zdrowotną w celu zasięgnięcia opinii o związku zgłoszonej choroby z chorobą zawodową oraz wydania orzeczenia o zdolności do pracy.

2.2. dokonać zgłoszenia podejrzenia o chorobę zawodową do Sekcji BHP AGH (tel. /012/  617- 32-68).

 

3.     W przypadku stwierdzenia przez lekarza sprawującego opiekę zdrowotna nad pracownikami podejrzenia o chorobę zawodową, zgłoszenie tej choroby do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwego inspektora pracy dokonuje ten lekarz lub Sekcja BHP AGH, w oparciu o pisemną opinię lekarza (orzeczenie wydane w ramach badań profilaktycznych stwierdzające rozpoznanie podejrzenia o chorobę zawodową).

 

 

§ 6

[DOCHODZENIE ODSZKODOWAWCZE]

 

1.     Pracownikom, studentom, doktorantom i innym osobom ubezpieczonym, którzy ulegli wypadkom określonym w niniejszym Załączniku lub zachorowali na chorobę zawodową przysługują świadczenia odszkodowawcze określone odrębnymi przepisami.

 

2.     O rodzaju przysługujących świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz o trybie ich załatwiania w AGH informuje Sekcja BHP.

 

 

§ 7

[OBOWIĄZKI SEKCJI BHP]

 

 

1.     Zobowiązuje Sekcję BHP do:

1.1. przeprowadzania analizy zaistniałych wypadków, chorób zawodowych  i ich kosztów i przedkładania wniosków profilaktycznych do Rektora,

1.2. ustalenia przyczyn powstania choroby zawodowej oraz charakteru i rozmiaru zagrożenia tą chorobą działając wspólnie z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz opracowania i przedłożenia do Rektora propozycji zmierzających do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej lub zastosowania innych środków zapobiegawczych,

1.3. kontrolowania wykonania wydanych przez Rektora poleceń profilaktycznych, o których mowa wyżej,

 

2.     Zobowiązuję Sekcję BHP do przekazywania do Działu Kadrowo - Płacowego informacji dotyczącej: wypadków, chorób zawodowych i pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia niezbędnej do przesłania do ZUS dla ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Informacją tą należy objąć rok kalendarzowy i przekazać do 20 stycznia roku następnego. Pierwszą informację należy przesłać za rok 2003 w terminie do 20 stycznia 2004 r.

 

3.     Ponadto Sekcja BHP jest zobowiązana do kompletowania i przechowywania dokumentów dotyczących wypadków i chorób zawodowych oraz prowadzenia następujących rejestrów:

3.1. wszystkich zgłoszonych wypadków pracowników, studentów, doktorantów i innych osób ubezpieczonych którzy ulegli wypadkom podczas pracy lub nauki organizowanej przez Uczelnię na terenie Uczelni lub poza jej terenem,

3.2. wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy i wypadków nie uznanych za wypadki przy pracy w stosunku do których został sporządzony protokół powypadkowy,

3.3. wypadków studentów i doktorantów, którym ulegli podczas pracy lub nauki organizowanej przez Uczelnię, na terenie Uczelni lub poza jej terenem,

3.4. wypadków pracowników, którym ulegli w drodze do pracy lub z pracy do domu,

3.5. wypadków osób ubezpieczonych o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

3.6. zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.

 

 

§ 8

[OBOWIĄZKI DZIAŁU KADROWO - PŁACOWEGO]

 

Upoważniam i zobowiązuję Dział Kadrowo - Płacowy do przekazywania wyznaczonemu pracownikowi Sekcji BHP danych dotyczących poszkodowanych w wypadkach i chorobach zawodowych niezbędnych dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków i chorób zawodowych, sporządzenia wymaganej dokumentacji i obliczenia kosztów wypadków i chorób zawodowych.

 

 

POWRÓT DO WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW

 

 

Załącznik nr 9

Prace szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne

 

 

1.     Do prac, o których mowa w ust. 1 § 7 Załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia, zalicza się:

1.1. prace budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,

 

1.2. prace spawalnicze,

 

1.3. prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

 

1.4. prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, w tym:

1.4.1.   prace w kontakcie z substancjami i preparatami chemicznymi zaliczonymi do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia,

1.4.2.   prace w kontakcie z substancjami i czynnikami rakotwórczymi lub substancjami i czynnikami o podejrzanym działaniu rakotwórczym,

1.4.3.   prace w kontakcie z promieniowaniem jonizującym, pochodzącym ze źródeł sztucznych i naturalnych

 

1.5. prace przy użyciu urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznymi, w tym butli z gazami, sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem,

 

1.6. prace badawcze, naukowe, eksperymenty naukowe itp. (w szczególności o charakterze nowatorskim) przy wykonywaniu których mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia prowadzącego lub innych osób przebywających w rejonie prowadzenia prac, niemożliwe lub trudne do przewidzenia lub przy których niemożliwe jest wyeliminowane zagrożeń w sposób określony przepisami i zasadami BHP.

 

1.7. prace w pomieszczeniach, w których występują gazy lub pary trujące, żrące albo duszące, przy których wykonywaniu wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,

1.8. prace przy obsłudze autoklawów przemysłowych,

1.9. prace na stanowiskach organizowanych w magazynach substancji trujących i żrących oraz prace przy usuwaniu skażeń chemicznych,

1.10.               prace przy usuwaniu skażeń chemicznych,

1.11.               prace związane z transportem i stosowaniem materiałów wybuchowych,

1.12.               prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem

1.13.               prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek (świetlówek).

1.14.               prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem

1.15.               prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości,

1.16.               prace geodezyjno - melioracyjne na terenach bagiennych,

1.17.               inne prace, jeżeli znika to z oceny ryzyka zawodowego.

 

 

2.     Podczas organizowania i prowadzenia prac, wymienionych w ust. 1 należy określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, a zwłaszcza zapewnić:

2.1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami,

2.2. odpowiednie środki zabezpieczające,

2.3. instruktaż pracowników obejmujący, w szczególności:

2.3.1.   imienny podział pracy,

2.3.2.   kolejność wykonywania zadań,

2.3.3.   wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Powyższy obowiązek spoczywa na pracowniku organizującym tą pracę.

 

3.     Prace wymienione w ust. 1.6., należy organizować i przeprowadzać w granicach dopuszczalnego ryzyka i w sposób ograniczający maksymalnie możliwość spowodowania niebezpieczeństwa dla zdrowia prowadzącego lub dla zdrowia innych ludzi albo mienia.  Ustalenia w tym zakresie określa Załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia.

 

 

POWRÓT DO WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW

 

 

Załącznik nr 10

BHP w warunkach narażenia na czynniki rakotwórcze.

 

§ 1

 

[SZCZEGÓLNA OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW NARAŻONYCH NA CZYNNIKI RAKOTWÓRCZE]

 

 

1.     Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej w razie zatrudniania pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zwanych dalej czynnikami rakotwórczymi -  jest obowiązany do:

1.1. podjęcia takich działań, aby zastępować te czynniki mniej szkodliwymi lub stosować inne dostępne środki ograniczające stopień narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki,

1.2. rejestrowania wszystkie prace w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi,

1.3. prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy pracach w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi,

1.4. wykonywania pomiarów czynników rakotwórczych oraz stosowania metod wczesnego wykrywania narażenia podczas awarii lub w przypadku wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności.

 

Realizacja ww. obowiązków spoczywa w szczególności na kierownikach organizujących nowe stanowiska pracy lub nauki oraz kierownikach nadzorujących pracowników prowadzących pracę lub dydaktykę w narażeniu na czynniki rakotwórcze.

 

2.     W przypadku braku możliwości zastąpienia czynników rakotwórczych innymi czynnikami mniej szkodliwymi, należy podjąć skuteczne działania w zakresie zabezpieczenia pracowników przed zagrożeniem zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym Zarządzeniu oraz w przepisach ogólnie obowiązujących w tym zakresie.

 

§ 2.

[REJESTRY]

 

1.     Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi powinien zawierać następujące dane:

1.1. wykaz procesów technologicznych, w których czynniki rakotwórcze są stosowane, produkowane lub występują jako zanieczyszczenia bądź produkt uboczny, wraz z uzasadnieniem stosowania tych czynników,

1.2. wykaz czynników rakotwórczych wraz z podaniem ilościowo wielkości ich produkcji lub stosowania,

1.3. wykaz i opis stanowisk pracy, na których występuje narażenie na czynniki rakotwórcze,

1.4. liczbę pracowników pracujących w narażeniu, w tym liczbę kobiet,

1.5. określenie rodzaju czynników rakotwórczych powodujących narażenie, wielkość narażenia i czas jego trwania,

1.6. rodzaje podjętych środków i działań ograniczających stopień narażenia.

 

2.     Rejestr pracowników i doktorantów narażonych na czynniki rakotwórcze powinien zawierać następujące dane:

2.1. nazwisko i imię pracownika lub doktoranta, nr PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce i stanowisko zatrudnienia lub nauki,

2.2. informacje umożliwiające określenie rodzaju i wielkości narażenia na czynniki rakotwórcze określone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1.

 

3.     Rejestry, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, prowadzi i aktualizuje na bieżąco pracownik wyznaczony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej i przechowuje je przez okres 40 lat.

 

4.     Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej przekazuje do Sekcji BHP corocznie, w terminie do dnia 10 stycznia aktualne dane zamieszczane w rejestrze, o których mowa w ust. 1, opracowane według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia oraz aktualne dane zamieszczone w rejestrze, o którym mowa w ust. 2.

Sekcja BHP opracowuje zbiorczą informację i przekazuje państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu i okręgowemu inspektorowi pracy w terminie do 15 stycznia.

 

§ 3.

[OBOWIĄZKI KIEROWNIKA]

 

Kierownicy, których podlegli im pracownicy lub doktoranci pracują lub pobierają naukę w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi są obowiązani:

1.     stosować dostępne środki ograniczające stopień narażenia na czynniki rakotwórcze,

2.     zapewnić udział pracowników lub ich przedstawicieli w projektowaniu i realizacji działań zapobiegających narażeniu na czynniki rakotwórcze lub ograniczających ich poziom,

3.     dokonywać oceny narażenia pracowników i doktorantów w oparciu o przeprowadzone pomiary,

4.     oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,

5.     informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez niego pracą z czynnikami rakotwórczymi, oraz o zasadach ochrony przed tym zagrożeniami

6.     przeszkolić pracowników w zakresie bezpiecznego sposobu postępowania z określonym rodzajem czynnika rakotwórczego.

7.     informować pracowników i doktorantów o opakowaniu, zbiorniku i instalacji zawierającej czynniki rakotwórcze, a także o wymaganiach dotyczących oznakowania i znakach ostrzegawczych.

8.     przeszkolić, w ramach instruktażu stanowiskowego, w zakresie:

8.1. ryzyka dla zdrowia, jakie wynika z oceny narażenia zawodowego i dodatkowego ryzyka wynikającego z palenia tytoniu oraz środków ostrożności, które powinny być podejmowane w celu ograniczenia narażenia,

8.2. wymagań higienicznych, które powinny być spełnione w celu ograniczenia narażenia,

8.3. konieczności używania środków ochrony indywidualnej, w tym noszenie ubrania ochronnego,

8.4. działań zapobiegających wypadkom oraz koniecznych do podjęcia przez pracowników lub doktorantów, w tym pełniących obowiązki ratownicze, podczas wypadków oraz działań ratowniczych.

9.     stworzyć warunki do dokonania wyboru rodzaju środków ochrony indywidualnej, zapewniających bezpieczeństwo i zdrowie pracowników,

10. umożliwić pracownikom i ich przedstawicielom kontrolę stosowania wymagań określonych w ww. rozporządzeniu i innych przepisach regulujących zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

11. informować na bieżąco pracowników i ich przedstawicieli o narażeniu na czynniki rakotwórcze, a w przypadkach narażenia powstałego w wyniku awarii i innych zakłóceń procesu technologicznego lub w wyniku podejmowanych prac remontowych, konserwacyjnych i w innych okolicznościach – o przyczynach powstałego narażenia oraz o środkach zapobiegawczych, jakie już zostały lub które będą podjęte w celu poprawy sytuacji.

 

§ 4

[POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII]

 

W razie awarii lub innych zakłóceń procesu technologicznego lub w wyniku podejmowanych prac remontowych, konserwacyjnych i w innych okolicznościach, podczas których może wystąpić wzrost narażenia na czynniki rakotwórcze należy:

1.     bezzwłocznie podjąć stosowne działania zabezpieczające lub ograniczające narażenie osób na kontakt z czynnikami rakotwórczymi,

2.     powiadomić bezzwłocznie przełożonego, Sekcję BHP AGH oraz lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad pracownikami,

3.     ograniczyć i oznaczyć strefę zagrożoną,

4.     usunąć ze strefy zagrożonej wszystkich pracowników, z wyjątkiem pracowników niezbędnych do przeprowadzenia działań ochronnych i zabezpieczających,

5.      zapewnić pracownikom, o których mowa w pkt. 4, odpowiednie środki ochrony indywidualnej,

6.     ograniczyć do minimum czas przebywania każdego pracownika w strefie zagrożenia oraz uniemożliwić przebywanie w tej strefie pracownikom nie wyposażonym w środki ochrony indywidualnej,

7.     poinformować pracowników i ich przedstawicieli.

 

POWRÓT DO WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW

 

 

Załącznik nr 11

 

BHP i ergonomia na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz wyposażanie pracowników w okulary korygujące wzrok

 

§ 1

[OBOWIĄZEK  PRACOWNIKA]

 

Wszyscy pracownicy Uczelni, którzy wykonują pracę przy użyciu monitorów ekranowych, są zobowiązani do  przestrzegania  postanowień niniejszego załącznika do zarządzenia oraz do współpracy z przełożonym w zakresie zapewnienia przynajmniej minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 

§ 2

[OBOWIĄZKI  KIEROWNIKA]

 

Przełożeni pracowników, o których mowa w § 1, zobowiązani są do:

1.     zapewnienia przynajmniej minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,

2.     określania w skierowaniach na lekarskie badania profilaktyczne czasu i warunków wykonywania  pracy przy monitorze ekranowym,

3.     dopuszczenia do pracy przy monitorach ekranowych tylko tych pracowników, którzy posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy przy monitorze ekranowym,

4.     zapewnienia wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami,

5.     usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w ramach dokonanej oceny jak również w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Sekcje BHP i inne uprawnione jednostki,

 

§ 3

[OCENA  WARUNKÓW  PRACY]

 

1.     Na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe należy przeprowadzać ocenę warunków pracy w aspekcie:

1.1. organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia, w sposób zapewniający spełnienie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy,

1.2. stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy, zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,

1.3. obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo - szkieletowego pracowników,

1.4. obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym nieodpowiednim oświetleniem,        

1.5. obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy.

 

2.     Ocenę, o której mowa w ust. 1, dla nowo tworzonych stanowisk pracy oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy przeprowadza  kierownik odpowiedzialny za stanowisko pracy wspólnie z pracownikiem Sekcji BHP. Bez pozytywnej oceny nie wolno dopuszczać pracowników do pracy na tym stanowisku.

 

3.     Oceny, o której mowa w ust. 1, powinni również dokonywać pracownicy Sekcji BHP podczas rutynowych kontroli oraz Społeczni Inspektorzy Pracy w ramach okresowych przeglądów warunków pracy.

 

§ 4

[INFORMOWANIE  PRACOWNIKÓW  O  RYZYKU  DLA  ZDROWIA]

 

1.     Pracowników wykonujących pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe należy informować o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na ich stanowiskach pracy, w tym o wynikach przeprowadzonej oceny, o której mowa w § 3, oraz wszelkich środkach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   

 

2.     Informację, o której mowa w ust. 1, przekazują odpowiednio:

2.1. bezpośredni przełożeni pracownika:

2.1.1.   podczas szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp w części instruktaż na stanowisku pracy,

2.1.2.   po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w § 3,

2.1.3.   każdorazowo po uzyskaniu nowych informacji dotyczących bhp i ergonomii na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

2.2. prowadzący zajęcia w ramach szkoleń w dziedzinie bhp,      

2.3. lekarz podczas przeprowadzanych badań profilaktycznych i kontroli warunków pracy,

2.4. pracownicy Sekcji BHP i Społeczni Inspektorzy Pracy w ramach prowadzonej działalności.

 

§ 5

[PRZERWY W PRACY, OCHRONA  PRACY  KOBIET]

1.     Osobom wykonującym pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe należy zapewnić:

1.1. łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nie przekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub

1.2. co najmniej 5 minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego,

1.3. okulary korygujące wzrok na zasadach ustalonych w § 7.

 

2.     Kobiety w ciąży mogą wykonywać pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pod warunkiem:

2.1. uzyskania zgody od lekarza specjalisty,

2.2. stosowania przerw, o których mowa w ust. 1,

2.3. wykonywania pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w wymiarze do 4 godzin na dobę.

 

§ 6

[STANOWISKA  DYDAKTYCZNE  WYPOSAŻONE W MONITORY  EKRANOWE]

 

1.     Postanowienia zarządzenia stosuje się odpowiednio do stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, na których prowadzone są zajęcia dla studentów i doktorantów.

 

2.     Stanowiska, o których mowa w ust. 1, podlegają ocenie na zasadach określonych w § 3.

 

§ 7

[OKULARY  KOREKCYJNE]

 

1.     Pracownikom wykonującym pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zapewnia się okulary korygujące wzrok na zasadach ustalonych przez Kanclerza.

2.     Wydanie pracownikowi okularów korygujących wzrok przełożony tego pracownika dokumentuję na zasadach ustalonych, jak dla środków ochrony indywidualnej.

3.     Nabycie okularów korygujących wzrok w innym trybie niż wskazany w ust. 1 nie będzie refundowane.

4.     Nadzór nad przestrzeganiem ustaleń dotyczących zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok powierzam Dyrektorowi ds. Pracowniczych.

 

POWRÓT DO WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW

 

 

Załącznik nr 12

Organizacja prac naukowo - badawczych i eksperymentów

 

§ 1

[WYKAZ PRAC]

Przez eksperymenty, o których mowa w dalszej części niniejszego załącznika należy rozumieć prace, o których mowa w ust. 1.6. Załącznika nr 9 do niniejszego Zarządzenia, a w szczególności:

1.     eksperymenty naukowe

2.     prace naukowe

3.     badania odkrywcze i inne prace badawcze

4.     inne prace związane z rozwojem postępu technicznego i nauki.

podczas których, mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia prowadzącego lub innych osób przebywających w rejonie prowadzenia prac (w szczególności prace o charakterze nowatorskim) lub jeżeli prace te wymagają przeprowadzenia ich w warunkach braku wyeliminowania zagrożeń w sposób określony przepisami BHP.

 

§ 2.

[OBOWIĄZKI]

 

1.     Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do:

1.1. zapewnienia przeprowadzenia eksperymentów w granicach ryzyka, które według aktualnego stanu wiedzy jest dopuszczalne, i w sposób ograniczający możliwość spowodowania szkody dla zdrowia osób i mienia

1.2. wyrażania zgody na wykonanie eksperymentów,

1.3. rejestrowania prowadzonych eksperymentów.

 

2.     Odpowiedzialnym za zorganizowanie i przeprowadzenie eksperymentu w granicach dopuszczalnego ryzyka  jest pracownik organizujący lub/i prowadzący eksperyment ( w zależności od kompetencji).

 

3.     Eksperymenty nie mogą być wykonywane bez zgody, o której mowa w ust. 1.2.

 

§ 3

[PODSTAWOWE WARUNKI NIE PRZEKROCZENIA GRANIC DOPUSZCZALNEGO RYZYKA]

 

1.     Eksperymenty mogą organizować i wykonywać:

1.1. pracownicy naukowi i pracownicy badawczy,

1.2. pracownicy dydaktyczni,

1.3. inni pracownicy

pod warunkiem posiadania kwalifikacji do realizacji tych eksperymentów.

 

2.     Pracownicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani do bieżącego uzupełniania swej wiedzy i umiejętności badawczych, a także poznawania nowych metod badawczych i najmniej niebezpiecznych metod i środków do zrealizowania badań.

 

3.     Przed dopuszczeniem pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, do organizowania lub wykonywania eksperymentów, należy w szczególności dokładnie sprawdzić posiadane przez nich kwalifikacje, wiedzę i umiejętności badawcze.

 

4.     Eksperymenty mogą być organizowane tylko w celu:

4.1. przeprowadzenia eksperymentów badawczych, technicznych, leczniczych lub ekonomicznych,

4.2. przysporzenia korzyści gospodarce narodowej,

gdy spodziewana korzyść ma istotne znaczenie gospodarcze, poznawcze lub lecznicze, oczekiwanie tej korzyści jest uzasadnione oraz prawdopodobieństwo korzyści przekracza prawdopodobieństwo mogącej wyniknąć szkody.

 

5.     Zgoda uczestnika eksperymentu jest niezbędna gdy skutki mogą go dotknąć.

 

6.     Eksperymenty nie mogą być realizowane bez opracowania planu określającego:

6.1. cel eksperymentu,

6.2. oczekiwane korzyści,

6.3. czas trwania (początek, zakończenie),

6.4. poszczególne etapy eksperymentu przy eksperymentach bardzo złożonych, które powinny przewidywać zasadnicze rodzaje czynności,

6.5. dokładną organizację eksperymentu z wykazaniem:

6.5.1.   aparatury będącej do dyspozycji,

6.5.2.   innych urządzeń i energii,

6.5.3.   przydziału osób i ich przydatności według posiadanych kwalifikacji,

6.5.4.   osób odpowiedzialnych za przydzielone czynności,

6.5.5.   instrukcji, zgodnych z ustaleniami § 10 Załącznika Nr 1, zawierającej w szczególności postanowienia zapobiegania zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzkiego,

6.5.6.   działania systemów alarmowych, świetlnych lub dźwiękowych, które są konieczne wtedy, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia bezpośredniego zagrożenia jest bardzo wielkie,

6.5.7.   stopień zużycia aparatury oraz innych urządzeń.

 

7.     Ww. plan powinien być oparty na analizie poszczególnych czynników stanowiących zagrożenie, w tym kart charakterystyki substancji i preparatów chemicznych, oraz analizie osobowości pracowników. Szczególnym przedmiotem analizy powinny być:

7.1. zastosowana metoda,

7.2. aparatura i urządzenia (zwłaszcza nowe),

7.3. stopień zużycia aparatury i urządzeń

 

8.     Podczas organizowania eksperymentu należy:

8.1. uzyskać wymagane zgody, w tym właściwych instytucji na podejmowanie niektórych czynności,

8.2. zapoznać członków zespołu z eksperymentem i uzyskać od nich wymagane zgody,

8.3. poinformować o przeprowadzaniu eksperymentu inne narażone osoby na zagrożenia jakie mogą powstać w czasie przeprowadzania eksperymentu i pouczyć je o zasadach postępowania,

8.4. zastosować specjalne urządzenia alarmowe lub sygnalizacyjne w przypadku możliwości powstania zagrożenia,

8.5. prawidłowo zorganizować pracę, dokonać podziału ról członków zespołu, oraz właściwie zaprogramować eksperyment,

8.6. przestrzegać zasad etyki zawodowej,

8.7. przestrzegać innych ustaleń określonych w niniejszym Zarządzeniu, jeżeli nie uniemożliwia to przeprowadzenie eksperymentu.

 

9.     Podejmowane działania w zakresie BHP powinny być dokumentowane.

 

10. W stosunku do prac realizowanych w ramach eksperymentów ustalenia dokonane w niniejszym Zarządzeniu stosuje się odpowiednio.

 

 

 

 

POWRÓT DO WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW

 

 

Załącznik nr 13

Apteczki pierwszej pomocy

 

§ 1

1.     Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej  jest zobowiązany  zapewnić podległym pracownikom, doktorantom i studentom  środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 

2.     Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej jest uprawniony do zmiany miejsca umieszczenia apteczek pierwszej pomocy, o których mowa w § 2 oraz asortymentu wyposażenia apteczek, o którym mowa w § 3, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii lekarza sprawującego opiekę nad zdrowiem pracowników, doktorantów i studentów.

 

3.     O dokonanych zmianach w stosunku do ustaleń zawartych w § 2 i § 3 należy powiadomić Sekcję BHP.

 

§ 2

Miejsca umieszczenia apteczek pierwszej pomocy:

 

1.     W sekretariatach Rektora, Dziekanów i Dyrektorów Administracyjnych Wydziałów.

Apteczka A.

 

2.     Na portierniach (budynków naukowo- dydaktycznych i domów studenckich)

Apteczka A.

 

3.     W Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH, oraz w warsztatach, w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych, jeżeli środki umieszczone na portierniach i w sekretariatach nie gwarantują skutecznego udzielenia pierwszej pomocy. Wyposażenie apteczki należy ustalić indywidualnie w zależności od zagrożeń i niebezpieczeństw występujących na stanowiskach pracy i nauki. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy powinno być uzgodnione z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad zdrowiem pracowników, doktorantów i studentów.

 

4.     W samochodach służbowych - Apteczka  B.

 

5.     Apteczki pierwszej pomocy należy zapewnić również w przypadku wykonywania pracy lub nauki w terenie poza Uczelnią. W tym przypadku wyposażenie apteczki należy ustalić indywidualnie w zależności od niebezpieczeństw i zagrożeń. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy powinno być uzgodnione z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę nad zdrowiem pracowników, doktorantów i studentów.

 

 

§ 3

 

Wyposażenie apteczek pierwszej pomocy

 

Apteczka A

 

1.     Woda utleniona                                                                                 1 szt.

2.     Opatrunki:

2.1. - opatrunek osobisty                                                                    2 szt.

2.2. - kompres jałowy o wym. 9x9 cm.                                                          2 szt.

2.3. - kompres gazowy jałowy o wym. 5x5 cm                                      5 szt.

2.4. - gaza opatrunkowa jałowa: 1m2                                                  2 szt.

2.5. - gaza opatrunkowa jałowa: 1/2m2                                               2 szt.

2.6. - gaza opatrunkowa jałowa: 1/4m2                                               2 szt.

3.     Opaski opatrunkowe dziane:

3.1. - wąskie                                                                                     4 szt.

3.2. - szerokie                                                                                   4 szt.

4.     Chusta trójkątna                                                                               1 szt.

5.     Bandaże elastyczne:                                                                          2 szt.

6.     Przylepiec z opatrunkiem                                                                   1 szt.

7.     Przylepiec wąski 1,5 m x 25 mm                                                        1 szt.

8.     Przylepiec szeroki 5 m. x 50 mm                                                        1 szt.

9.     Szyna do unieruchamiania                                                                 1 szt.

10. Kołnierz ortopedyczny                                                                        2 szt.

11. Maska do prowadzenia sztucznego oddychania usta-usta
z zastawką zwrotną                                                                           1 szt.

12. Przyrząd do płukania gałki ocznej                                                       1 szt.

13. Koc termoizolacyjny                                                                          2 szt.

14. Rękawiczki                                                                              min. 3 pary

15. Nożyczki                                                                                           1 szt.

Inne środki wynikające ze specyfiki pracy i nauki w jednostce organizacyjnej.

Karta udzielania pierwszej pomocy (instrukcja). Ewidencja zużycia środków. Spis wyposażenia apteczki.

 

Apteczka B

 

1.     Woda utleniona                                                                                 1 szt.

2.     Opatrunki:

2.1. - opatrunek osobisty                                                                    2 szt.

2.2. - kompres jałowy o wym. 9x9 cm.                                                          3 szt.

2.3. - kompres gazowy jałowy o wym. 5x5 cm                                      10 szt.

2.4. - gaza opatrunkowa jałowa: 1/2m2                                               4 szt.

3.     Opaski opatrunkowe dziane:

3.1. - wąskie                                                                                     2 szt.

3.2. - szerokie                                                                                   4 szt.

4.     Chusta trójkątna                                                                               2 szt.

5.     Bandaże elastyczne:                                                                          3 szt.

6.     Przylepiec z opatrunkiem                                                                   1 szt.

7.     Przylepiec szeroki 5 m. x 50 mm                                                        1 szt.

8.     Maska do prowadzenia sztucznego oddychania usta-usta
z zastawką zwrotną                                                                           1 szt.

9.     Szyna do unieruchamiania                                                                 1 szt.

10. Kołnierz ortopedyczny                                                                        5 szt.

11. Koc termoizolacyjny                                                                           2 szt.

12. Rękawiczki                                                                              min. 3 pary

13. Nożyczki                                                                                           1 szt.

 

Inne środki w zależności od potrzeb. Karta udzielania pierwszej pomocy (instrukcja). Ewidencja zużycia środków. Spis wyposażenia apteczki.

 

 

 

 

POWRÓT DO WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW

 

 

Załącznik nr 14

Zasady postępowania

na okoliczność podejrzenia pracownika, studenta lub doktoranta, że stawił się do pracy lub na zajęcia po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy lub zajęć

 

§ 1

[ZAKAZ DOPUSZCZENIA DO PRACY LUB ZAJĘĆ,

ZAKAZ WNOSZENIA ALKOHOLU NA TEREN AGH]

 

1.     Przełożeni pracowników oraz prowadzący zajęcia dla studentów i doktorantów są zobowiązani do niedopuszczenia do pracy lub zajęć pracowników, studentów lub doktorantów, jeżeli zachodzi podejrzenie, że stawili się do pracy lub na zajęcia po użyciu alkoholu albo spożywali alkohol w czasie pracy lub zajęć - zwanych dalej osobami podejrzanymi o nadużycie alkoholu.

 

2.     Ustalenia niniejszego załącznika stosuje się odpowiednio w stosunku do studentów i doktorantów zamieszkujących w domach studenckich i w domach asystenckich AGH

 

§ 2

[ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA NADUŻYCIA ALKOHOLU]

 

1.     Na okoliczność określoną w § 1 ust. 1, należy sporządzić protokół wg wzoru.

Protokół  powinien, w szczególności:

1.1. określać datę, godzinę i miejsce jego sporządzenia

1.2. być sporządzony bezzwłocznie po poinformowaniu osoby, podejrzanej o nadużycie alkoholu, o niedopuszczeniu do pracy lub zajęć,

1.3. być podpisany przez osoby trzecie (świadków), w przypadkach szczególnie uzasadnionych, protokół może być podpisany tylko przez przełożonego lub prowadzącego zajęcia.

1.4. zawierać opis objawów lub okoliczności uzasadniających niedopuszczenie do pracy lub zajęć,

1.5. zawierać informację, o poinformowaniu osoby podejrzanej o nadużycie alkoholu o prawie do zażądania przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu w organizmie, które zapewnia AGH

1.6. zawierać informację, o skorzystaniu z powyższego prawa lub odmowie

1.7. zawierać pouczenie osób podejrzanych o nadużycie alkoholu, o obciążaniu go kosztami badań w przypadku dodatniego wyniku badania, a w przypadku odmowy badania, o obowiązku poddania się samemu badaniom jeżeli zainteresowany nie zgadza się z opinią, że jest pod wpływem alkoholu.

1.8. zawierać podpisy sporządzającego, świadków i osoby podejrzanej o nadużycie alkoholu. Osoba podejrzana o nadużycie alkoholu może odmówić podpisu, co należy odnotować.

Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach z których jeden przekazuje się zainteresowanemu.

Zażądanie przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 3, przez osobę podejrzaną o nadużycie alkoholu, nie wstrzymuje sporządzenia powyższego protokołu.

 

2.     Osoba podejrzana o nadużycie alkoholu może zażądać przeprowadzania następujących badań:

2.1. badania wydychanego powietrza,

2.2. badania krwi

2.3. badanie moczu

W przypadku dodatniego wyniku badań kosztami tych badań należy obciążyć ww. osobę.

W miarę możliwości badanie wydychanego powietrza powinno być przeprowadzone przed innymi badaniami na zawartość alkoholu w organizmie.

Z przebiegu badania sporządza się protokół, w którym należy opisać objawy lub okoliczności uzasadniające przeprowadzenie badania.

 

3.     Upoważniam Kierownika Straży AGH oraz innych pracowników wyznaczonych przez Dyrektora Administracyjnego do przeprowadzania badania wydychanego powietrza, o którym mowa w ust. 2. 

Należy zapewnić obecność przynajmniej jednej osoby upoważnionej w czasie gdy w AGH przebywają pracownicy, studenci lub doktoranci.

Informację, o ww. osobach upoważnionych będących w pracy, powinni posiadać strażnicy AGH i portierzy.

 

4.     Pracownik upoważniony, o której mowa w ust. 3, jest odpowiedzialny za bezzwłoczne przeprowadzenie badania, po otrzymaniu informacji, w miejscu wskazanym przez zgłaszającego.

 

5.     Badanie krwi i badanie moczu, o których mowa w ust. 2, przeprowadzają na zlecenie AGH i odpłatnie zakłady służby zdrowia.

 

6.     Badania, o których mowa w ust. 2, organizuje przełożony pracownika lub prowadzący zajęcia poprzez bezzwłoczne:

6.1. poinformowanie pracownika upoważnionego, o którym mowa w ust. 3, w przypadku zażądania badania wydychanego powietrza przez osobę podejrzaną o nadużycie alkoholu,

6.2. zorganizowanie przeprowadzenia badania w zakładzie służby zdrowia – w przypadku zażądania badania krwi lub badania moczu przez osobę podejrzaną o nadużycie alkoholu.

 

7.     Protokół, o którym mowa w ust. 1, sporządzający dostarcza do:

7.1. Prorektora ds. Ogólnych w przypadku, gdy dotyczy on pracowników,

7.2. Prorektora ds. Kształcenia w przypadku gdy dotyczy on studentów lub doktorantów

Osoby nadużywające alkohol podlegają karom określonym w przepisach oraz obciążeniu kosztami badań, o których mowa w § 2 ust. 2.

 

 

POWRÓT DO WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW

 

 

Załącznik nr 15

Gospodarka niebepiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami

 

§ 1

[ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI]

 

1.     Za gospodarkę substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz odpadami chemicznymi zwanymi dalej „substancjami chemicznymi” na Wydziale odpowiedzialny jest Dziekan, w jednostce pozawydziałowej – Kierownik, w innych jednostkach organizacyjnych – Dyrektor/Kierownik.

 

2.     Dziekan lub Kierownik, albo Dyrektor/Kierownik względnie upoważniony przez niego pracownik organizuje oraz nadzoruje gospodarkę substancjami chemicznymi na Wydziale, jednostce pozawydziałowej, innej jednostce organizacyjnej.

 

§ 2

[ZAKUP SUBSTANCJI CHEMICZNYCH]

 

1.     Decyzję o zakupie substancji chemicznych podejmuje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej po sprawdzeniu, czy substancje chemiczne nie znajdują się w depozycie w magazynie Chemicznym AGH. Substancje te mogą być nieodpłatnie przekazane jednostce zainteresowanej po uzyskaniu zgody właściciela.

 

2.     Zakupione substancje chemiczne po niecałkowitym wykorzystaniu są niezwłocznie przekazywane w depozyt do Magazynu Chemicznego AGH.

 

§3

[EWIDENCJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH]

 

1.     W jednostkach organizacyjnych AGH wprowadza się obowiązek prowadzenia oraz aktualizowania jakościowej oraz ilościowej ewidencji dla:

1.1. stosowanych w procesie dydaktycznym lub badaniach naukowych substancji chemicznych zakupionych lub pobranych z depozytu  Magazynu Chemicznego AGH,

1.2. substancji rakotwórczych (z grupy IIA-R i IIB-R w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),

1.3. stosowanych w innych celach niż określone w pkt. 1.1 niniejszego paragrafu substancji chemicznych.

 

2.     Magazyn Chemiczny prowadzi ewidencję zdeponowanych substancji i preparatów chemicznych dla każdego Wydziału oraz innych jednostek organizacyjnych.

 

 

§4

[MAGAZYNOWANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH]

 

1.     Substancje chemiczne winny być magazynowane zgodnie z wymaganiami dla danej substancji, wynikającymi z jej karty charakterystyki:

1.1. w Magazynie Chemicznym AGH jako depozyt,

1.2. w laboratoriach i pracowniach chemicznych w ilościach niezbędnych do prowadzenia bieżących prac badawczych i dydaktycznych,

1.3. w miejscach wydzielonych w innych jednostkach organizacyjnych.

 

2.     Pobranie substancji chemicznych z depozytu lub oddanie w depozyt odbywa się na podstawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej w trybie określonym w „Instrukcji postępowania z odpadami i odczynnikami chemicznymi w AGH”.

 

§ 6

[STOSOWANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH]

 

1.     Stosowanie substancji chemicznych  jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom oraz studentom ochronę zdrowia i życia.

 

2.     Niedopuszczalne jest stosowanie substancji chemicznych bez posiadania aktualnych kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

 

3.     Kierownik właściwej jednostki organizacyjnej jest odpowiedzialny za zapewnienie dostępu do kart charakterystyk w formie elektronicznej i/lub drukowanej.

 

4.     Substancje chemiczne stosowane w procesie dydaktycznym lub badaniach naukowych muszą być oznakowane zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

§ 7

[STOSOWANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH]

 

1.     Zakazuje się stosowania, poza przypadkami wymienionymi w ust. 2., następujących substancji i mieszanin niebezpiecznych:

a.     4-nitrobifenylu (CAS 92-93-3),

b.     2-naftyloaminy (CAS 91-59-8),

c.      benzydyny (CAS 92-87-5),

d.     bifenylo-4-aminy (CAS 92-67-1),

e.     ich soli jako substancji w postaci własnej lub substancji wchodzącej w skład innej substancji lub w mieszaninach, w stężeniu równym lub większym niż 0,1% masy.

 

2.     Stosowanie ww. substancji i ich soli jest dopuszczalne wyłącznie do prowadzonych oraz planowanych w przyszłości:

a.         badań naukowych,

b.         badań rozwojowych,

c.      analiz chemicznych.

 

3.     Przed stosowaniem substancji i ich soli lub mieszanin wymienionych w ust. 1. kierownik jednostki organizacyjnej stosującej ww. substancje lub ich sole zobowiązany jest do:

a.         uzyskania pozytywnej opinii od Sekcji BHP w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania wymienionych substancji i ich mieszanin,

b.         przekazania właściwemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu informacji dotyczących ww. substancji lub ich mieszanin w zakresie:     
-uzasadnienia potrzeby stosowania,  
- ilości zużywanej w ciągu roku,       
- sposobu stosowania, 
- liczby pracowników, którzy mogą być narażeni,   
- środków bezpieczeństwa i działania organizacyjne przewidziane dla ochrony zdrowia pracowników.

 

4.              Informacje o których mowa w ust. 3 pkt b. powinny być przekazane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na adres 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9, Oddział Higieny Pracy:

    1. w przypadku aktualnie stosowanych substancji wymienionych w pkt. 1 w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2013 r.
    2. bezzwłocznie przed planowanym rozpoczęciem stosowania substancji wymienionych w pklt. 1.

 

5.              Za terminową realizację niniejszych postanowień odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych stosujących ww. substancje.

 

 

 

POWRÓT DO WYKAZU ZAŁĄCZNIKÓW