• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
styczeń 2009:
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu - konkurs na stanowisko adiunkta (2009-01-26)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2009-01-20)
Studium Języków Obcych - konkurs na dwa stanowiska starszego wykładowcy (2009-01-12)
Studium Języków Obcych - konkurs na dwa stanowiska wykładowcy (2009-01-12)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko asystenta (2009-01-08)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2009-01-08)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2009-01-08)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2009-01-06)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na dwa stanowiska starszego wykładowcy (2009-01-06)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2009-01-05)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2009-01-05)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko adiunkta (2009-01-05)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2009-01-05)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza