• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickich



Konkursy archiwalne:
styczeń 2010:
Wydział Zarządania - konkurs na stanowisko asystenta (2010-01-29)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko adiunkta (2010-01-29)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2010-01-12)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko adiunkta (2010-01-12)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na dwa stanowiska asystenta (2010-01-08)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2010-01-08)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2010-01-08)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza