• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
styczeń 2012:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2012-01-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na dwa stanowiska adiunkta (2012-01-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2012-01-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2012-01-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2012-01-30)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko wykładowcy (2012-01-30)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko asystenta (2012-01-30)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko adiunkta (2012-01-30)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2012-01-26)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko adiunkta (2012-01-25)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stonowisko adiunkta (2012-01-25)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko adiunkta (2012-01-19)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko adiunkta (2012-01-19)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko asystenta (2012-01-19)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko adiunkta (2012-01-11)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2012-01-11)
Wydział Humanistyczny - konkurs na stanowisko adiunkta (2012-01-02)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2012-01-02)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza