• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
styczeń 2013:
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-01-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stnowisko adiunkta (2013-01-30)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta (2013-01-28)
Wydział Humanistyczny - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-01-24)
Wydział Humanistyczny - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-01-24)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2013-01-10)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko asystenta (2013-01-10)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2013-01-09)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2013-01-09)
Wydział Infromatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego (2013-01-07)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko asystenta (2013-01-03)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta (2013-01-02)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-01-02)
Wydział Zarzadzania - konkurs na stnaowisko adiunkta (2013-01-02)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stnowisko starszego wykładowcy (2013-01-02)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza