• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
styczeń 2018:
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH - profesor nadzwyczajny (2018-01-30)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH - asystent naukowy (2018-01-30)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH - adiunkt naukowy (2018-01-30)
Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH - profesor nadzwyczajny (2018-01-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - asystent (2018-01-30)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - adiunkt naukowy (2018-01-26)
Wydział Odlewnictwa AGH - profesor nadzwyczajny (2018-01-26)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - adiunkt (2018-01-09)
WydziałuInżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - profesor nadzwyczajny (2018-01-09)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2018-01-04)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - starszy wykładowca (2018-01-04)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - asystent (2018-01-04)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2018-01-04)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza