• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
styczeń 2019:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - asystent (2019-01-31)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - asystent (2019-01-31)
Wydział Zarządzania AGH - asystent (2019-01-28)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - asystent (2019-01-28)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - adiunkt (2019-01-25)
Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - asystent naukowo-dydaktyczny (2019-01-24)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - adiunkt (2019-01-24)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - adiunkt (2019-01-24)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - adiunkt (2019-01-24)
Studium Języków Obcych - wykładowca języka angielskiego (2019-01-21)
Studium Języków Obcych - wykładowca języka rosyjskiego (2019-01-21)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent (2019-01-17)
Wydział Odlewnictwa AGH - adiunkt (2019-01-10)
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - asystent (2019-01-10)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - asystent (2019-01-10)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - adiunkt (2019-01-10)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH - profesor nadzwyczajny (2019-01-03)
Wydział Zarządzania AGH - 2 st. adiunkta (2019-01-03)
Wydział Zarządzania AGH -adiunkt (2019-01-03)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - profesor nadzwyczajny (2019-01-03)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza