• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
luty 2009:
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2009-02-18)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2009-02-13)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko adiunkta (2009-02-13)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2009-02-13)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko adiunkta (2009-02-13)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2009-02-06)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2009-02-06)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2009-02-06)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko adiunkta (2009-02-04)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na dwa stanowiska adiunkta (2009-02-04)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2009-02-03)
Wydzial Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko wykładowcy (2009-02-03)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2009-02-03)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko asystenta (2009-02-03)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2009-02-03)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2009-02-03)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko asystenta (2009-02-02)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko asystenta (2009-02-02)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza