• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
luty 2015:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2015-02-27)
Wydział Humanistyczny - konkurs na stanowisko adiunkta (2015-02-27)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego (2015-02-27)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko asystenta - stażysty (2015-02-27)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko adiunkta (2015-02-11)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2015-02-11)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko adiunkta (2015-02-04)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2015-02-04)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko asystenta (2015-02-02)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza