• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
luty 2016:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2016-02-29)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-02-29)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-02-23)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-02-23)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-02-23)
Wydział Humanistyczny - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-02-23)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko asystenta (2016-02-23)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-02-23)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-02-23)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-02-11)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-02-11)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-02-11)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko asystenta (2016-02-11)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-02-11)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-02-04)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-02-03)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2016-02-01)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta (2016-02-01)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego (2016-02-01)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego (2016-02-01)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-02-01)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza