• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
marzec 2012:
Studium Języków Obcych - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego (2012-03-27)
Studium Języków Obcych - konkurs na stanowisko wykładowcy języka angielskiego lub rosyjskiego (2012-03-27)
Studium Języków Obcych - konkurs na siedem stanowisk lektora języka angielskiego (2012-03-27)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko asystenta (2012-03-26)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2012-03-23)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2012-03-23)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko adiunkta (2012-03-22)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko adiunkta (2012-03-22)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko adiunkta (2012-03-22)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2012-03-05)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2012-03-05)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2012-03-05)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza