• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
marzec 2013:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2013-03-21)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko asystenta (2013-03-18)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-03-18)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-03-18)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2013-03-14)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-03-14)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2013-03-14)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2013-03-12)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko asystenta (2013-03-12)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-03-11)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-03-11)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowsiko adiunkta (2013-03-11)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na dwa stanowiska adiunkta (2013-03-11)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko aystenta naukowego (2013-03-05)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stnowisko adiunkta (2013-03-04)
Studium Języków Obcych - konkurs na stanowisko lektora (2013-03-04)
Studium Języków Obcych - konkurs na stanowisko wykładowcy (2013-03-04)
Studium Języków Obcych - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2013-03-04)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-03-01)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza