• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
marzec 2016:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-03-31)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-03-31)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii - konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (2016-03-24)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-03-23)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2016-03-21)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii - konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (2016-03-17)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii - konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (2016-03-17)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na dwa stanowiska profesora nadzwyczajnego (2016-03-15)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-03-11)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-03-08)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko asystenta (2016-03-08)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (2016-03-08)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko asystenta (2016-03-08)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-03-08)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-03-08)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2016-03-03)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko asystenta (2016-03-03)
Studium Języków Obcych - konkurs na stanowisko wykładowcy języka angielskiego (2016-03-03)
Studium Języków Obcych - konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego (2016-03-03)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2016-03-03)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza