• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
kwiecień 2007:
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - konkurs na dwa stanowiska instruktora (2007-04-20)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrona Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2007-04-17)
Wydział Fizyki i Informatyki stosowanej - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2007-04-17)
Wydział Fizyki i Informatyki stosowanej - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2007-04-17)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2007-04-17)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2007-04-17)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2007-04-17)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2007-04-17)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2007-04-17)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2007-04-17)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2007-04-17)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2007-04-17)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2007-04-17)
Studium Języków Obcych - konkurs na dwa stanowiska wykładowcy (2007-04-17)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2007-04-17)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2007-04-17)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2007-04-17)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2007-04-17)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2007-04-17)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2007-04-16)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2007-04-16)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na dwa stanowiska adiunkta (2007-04-16)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2007-04-16)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2007-04-16)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2007-04-16)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza