• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
kwiecień 2010:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2010-04-30)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2010-04-28)
Wydział Humanistyczny - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2010-04-28)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2010-04-19)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2010-04-19)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko adiunkta (2010-04-19)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko asystenta (2010-04-19)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko adiunkta-wersja poprawiona (2010-04-15)
Wydział Humanistyczny - konkurs na stanowisko adiunkta (2010-04-13)
Wydział Humanistyczny - konkurs na stanowisko asystenta (2010-04-13)
Wydział Humanistyczny - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2010-04-13)
Wydział Humanistyczny - konkurs na stanowisko adiunkta (2010-04-13)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2010-04-13)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2010-04-09)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na dwa stanowiska asystenta (2010-04-09)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - konkurs na stanowisko instruktora (2010-04-09)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko adiunkta (2010-04-09)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko adiunkta (2010-04-09)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2010-04-09)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko adiunkta (2010-04-09)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na cztery stanowiska adiunkta (2010-04-09)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko wykładowcy (2010-04-09)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2010-04-09)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na dwa stanowiska profesora nadzwyczajnego (2010-04-09)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2010-04-09)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2010-04-01)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza