• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
kwiecień 2013:
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-04-24)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko asystenta (2013-04-24)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2013-04-23)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-04-17)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-04-17)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2013-04-17)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko asystenta (2013-04-15)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na dwa stanowiska asystenta naukowego (2013-04-15)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko asystenta (2013-04-15)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-04-11)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-04-11)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2013-04-11)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowski adiunkta (2013-04-09)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowsisko asystenta (2013-04-09)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2013-04-08)
Wydział Inżynierii Matali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowsko adiunkta (2013-04-08)
Wydział Inżynierii Matali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-04-08)
Wydział Inżynierii Matali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-04-08)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko asystenta (2013-04-03)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko asystenta (2013-04-03)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-04-03)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-04-03)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza