• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
kwiecień 2015:
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko asystenta (2015-04-28)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2015-04-28)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego (2015-04-28)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko adiunkta (2015-04-28)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko asystenta (2015-04-28)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2015-04-28)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2015-04-27)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2015-04-22)
Biblioteka GÅ‚owna - konkurs na stanowisko starszego dokumentalisty dyplomowanego (2015-04-22)
Studium Języków Obcych - konkurs na stanowisko wykładowcy języka angielskiego (2015-04-09)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko adiunkta (2015-04-08)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2015-04-08)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza