• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
kwiecień 2016:
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-04-29)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-04-27)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-04-27)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-04-27)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2016-04-27)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-04-19)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2016-04-19)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-04-19)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-04-19)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-04-19)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-04-19)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii - konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (2016-04-18)
Wydział Humanistyczny - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-04-13)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (2016-04-13)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (2016-04-13)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-04-13)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-04-13)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-04-06)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-04-06)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-04-06)
Wydział Humanistyczny - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-04-01)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-04-01)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-04-01)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2016-04-01)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza