• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
kwiecień 2018:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - asystent (2018-04-25)
Wydział Zarządzania - adiunkt (2018-04-25)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - profesor nadzwyczajny (2018-04-25)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH - profesor nadzwyczajny (2018-04-25)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent (2018-04-24)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent (2018-04-24)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - asystent (2018-04-24)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - 3 stanowiska asystenta naukowo-badawczego (2018-04-24)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - 2 stanowiska adiunkta (2018-04-24)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - profesor zwyczajny (2018-04-19)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - profesor zwyczajny (2018-04-19)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH -adiunkt (2018-04-19)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - wykładowca (2018-04-19)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - adiunkt naukowy (2018-04-17)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - adiunkt (2018-04-11)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH -adiunkt (2018-04-11)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH - profesor nadzwyczajny (2018-04-11)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - asystent (2018-04-05)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - adiunkt (2018-04-05)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - adiunkt (2018-04-05)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - adiunkt (2018-04-05)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - adiunkt (2018-04-05)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - asystent (2018-04-05)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza