• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
kwiecień 2019:
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH - profesor nadzwyczajny (2019-04-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - adiunkt (2019-04-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - adiunkt (2019-04-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - asystent (2019-04-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - starszy wykładowca (2019-04-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - starszy wykładowca (2019-04-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - asystent (2019-04-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - adiunkt (2019-04-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - adiunkt (2019-04-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - adiunkt (2019-04-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - adiunkt (2019-04-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - asystent (2019-04-30)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2019-04-30)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2019-04-30)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - adiunkt (2019-04-30)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - profesor nadzwyczajny (2019-04-29)
Wydział Zarządzania AGH - profesor nadzwyczajny (2019-04-26)
Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - adiunkt (2019-04-16)
Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - asystent badawczy (2019-04-16)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt naukowy (2019-04-05)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH -adiunkt (2019-04-05)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH -adiunkt (2019-04-05)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2019-04-05)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - asystent (2019-04-02)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - asystent (2019-04-02)
Wydział Energetyki i Paliw AGH -adiunkt (2019-04-01)
Wydziału Energetyki i Paliw AGH -adiunkt (2019-04-01)
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (2019-04-01)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH -adiunkt (2019-04-01)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - adiunkt (2019-04-01)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza