• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
maj 2013:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-05-28)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na dwa stanowiska adiunkta (2013-05-28)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-05-28)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na dwa stanowiska asystenta naukowego (2013-05-23)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - konkurs na dwa stanowiska wykładowcy (2013-05-22)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - konkurs na trzy stanowiska instruktora (2013-05-22)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-05-17)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko asystenta (2013-05-16)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-05-13)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-05-13)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2013-05-13)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowsko profesora zwyczajnego (2013-05-13)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-05-13)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko asystenta (2013-05-13)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-05-13)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stnowisko asystenta (2013-05-13)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko asystenta (2013-05-09)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-05-07)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza