• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
maj 2017:
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH - profesor zwyczajny (2017-05-31)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH - profesor nadzwyczajny (2017-05-31)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - prof. nadzwyczajny (2017-05-24)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - adiunkt (2017-05-19)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - adiunkt (2017-05-19)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH - adiunkt naukowy (2017-05-15)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - asystent (2017-05-15)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - wykładowca (2017-05-15)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - asystent (2017-05-15)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - asystent (2017-05-15)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - asystent (2017-05-15)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza