• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
maj 2018:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - asystent (2018-05-24)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - starszy wykładowca (2018-05-18)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent (2018-05-18)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - asystent (2018-05-18)
Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH - 2 etaty na starszego wykładowcę (2018-05-16)
Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH - 2 etaty na wykładowcę (2018-05-16)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH - adiunkt (2018-05-11)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH - adiunkt (2018-05-11)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - adiunkt (2018-05-09)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - adiunkt (2018-05-09)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH - profesor zwyczajny (2018-05-09)
Wydział Matematyki Stosowanej - profesor nadzwyczajny (2018-05-09)
Wydział Metali Nieżelaznych - adiunkt (2018-05-08)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - asystent (2018-05-08)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - adiunkt (2018-05-08)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2018-05-07)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza