• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
maj 2019:
Wydział Energetyki i Paliw AGH - adiunkt (2019-05-28)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - adiunkt (2019-05-28)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - adiunkt (2019-05-24)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH - adiunkt (2019-05-24)
Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - asystent (2019-05-24)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - starszy wykładowca (2019-05-16)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - starszy wykladowcy (2019-05-16)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - starszy wykładowca (2019-05-16)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - starszy wykładowca (2019-05-16)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - wykładowca (2019-05-16)
Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - asytent (2019-05-16)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH - profesor nadzwyczajny (2019-05-16)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - asystent (2019-05-16)
Wydział Humanistyczy AGH - adiunkt (2019-05-16)
Wydział Humanistyczny AGH - adiunkt (2019-05-16)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - adiunkt (2019-05-13)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - profesor nadzwyczajny (2019-05-13)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - 3 st.asystenta (2019-05-13)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - profesor nadzwyczajny (2019-05-09)

2019:
sierpień lipiec czerwiec kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza