• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
czerwiec 2013:
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2013-06-26)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2013-06-26)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2013-06-12)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko adiunkt (2013-06-11)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-06-10)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-06-05)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-06-05)
Wydział Zarządzania - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-06-05)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczjnego (2013-06-05)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-06-05)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko adiunkta (2013-06-05)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko asystenta (2013-06-03)
Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2013-06-03)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2013-06-03)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza