• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickich



Konkursy archiwalne:
wrzesień 2017:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - profesor nadzwyczajny (2017-09-29)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH - starszy wykładowca (2017-09-29)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - asystent (2017-09-29)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - asystent (2017-09-29)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - adiunkt (2017-09-26)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH -asystent (2017-09-08)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - asystent (2017-09-08)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH - 2 stanowiska na asystenta naukowo-dydaktycznego (2017-09-05)
Wydział Odlewnictwa AGH - asystent (2017-09-04)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza