• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
listopad 2006:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na dwa stanowiska adiunkta (2006-11-17)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na dwa stanowiska adiunkta (2006-11-17)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko adiunkta (2006-11-17)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2006-11-09)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2006-11-09)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2006-11-09)
Konkurs na stanowisko adiunkta w KATEDRZE TECHNOLOGII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH (2006-11-07)
Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w KATEDRZE STRUKTURY I MECHANIKI CIAŁA STAŁEGO (2006-11-07)
Konkurs na stanowisko asystenta w KATEDRZE AUTOMATYKI NAPĘDU I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH (2006-11-07)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza