• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
listopad 2011:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2011-11-30)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko asystenta (2011-11-30)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2011-11-25)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-11-25)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2011-11-24)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-11-24)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-11-14)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-11-14)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-11-14)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-11-14)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2011-11-14)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2011-11-14)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na trzy stanowiska starszego wykładowcy (2011-11-14)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-11-14)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko asystenta (2011-11-02)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko asystenta (2011-11-08)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2011-11-07)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2011-11-02)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko asystenta (2011-11-02)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza