• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
listopad 2014:
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2014-11-28)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2014-11-28)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2014-11-28)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - konkurs na stanowisko asystenta naukowego (2014-11-18)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko asystenta (2014-11-07)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - konkurs na stanowisko adiunkta (2014-11-05)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko asystenta (2014-11-05)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko asystenta (2014-11-05)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2014-11-05)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2014-11-05)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2014-11-05)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko asystenta (2014-11-05)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2014-11-05)
Wydział Energetyki i Paliw - konkurs na stanowisko adiunkta (2014-11-05)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2014-11-05)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko adiunkta (2014-11-05)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko adiunkta (2014-11-05)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2014-11-05)
Wydział Odlewnictwa - konkurs na stanowisko asystenta (2014-11-03)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza