• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
listopad 2016:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-11-30)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska-konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-11-28)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska-konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-11-28)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-11-23)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego (2016-11-23)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-11-22)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-11-22)
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2016-11-22)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-11-15)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-11-15)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2016-11-10)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - konkurs na stanowisko adiunkta (2016-11-10)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii środowiska - konkurs na stanowisko asystenta (2016-11-08)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (2016-11-04)
Wydział Energetyki i Paliw AGH - konkurs na stanowisko asystenta (2016-11-04)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza