• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
listopad 2017:
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH - profesor zwyczajny (2017-11-29)
Wydział Metali Nieżelaznych AGH - adiunkt (2017-11-22)
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AGH - dwa stanowiska wykładowcy (2017-11-20)
Biblioteka Głównej AGH - kustosz (2017-11-16)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH - profesor nadzwyczajny (2017-11-14)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH - profesor nadzwyczajny (2017-11-14)
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - adiunkt (2017-11-10)
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - starszy wykładowca (2017-11-06)
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - starszy wykładowca (2017-11-06)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2017-11-06)
Studium Języków Obcych AGH - 6 stanowisk lektora języka angielskiego (2017-11-06)
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - profesor nadzwyczajny (2017-11-06)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2017-11-06)
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH - profesor nadzwyczajny (2017-11-06)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza