• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
grudzień 2007:
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko wykładowcy (2007-12-20)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko adiunkta (2007-12-20)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2007-12-20)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko adiunkta (2007-12-20)
Wydział Matematyki Stosowanej - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2007-12-13)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2007-12-12)
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko adiunkta (2007-12-12)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2007-12-06)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2007-12-06)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko asystenta (2007-12-06)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko asystenta (2007-12-06)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2007-12-06)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2007-12-06)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na dwa stanowiska asystenta (2007-12-06)
Wydział Metali Nieżelaznych - konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2007-12-05)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko asystenta (2007-12-05)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko adiunkta (2007-12-05)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko asystenta (2007-12-05)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko asystenta (2007-12-05)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza