• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
grudzień 2008:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2008-12-09)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko wykładowcy (2008-12-08)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2008-12-08)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (2008-12-08)
Wydział Humanistyczny - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-12-04)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko asystenta (2008-12-04)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - konkurs na stanowisko asystenta (2008-12-04)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-12-04)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - konkurs na stanowisko wykładowcy (2008-12-04)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko adiunkta (2008-12-04)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki - konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego (2008-12-04)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza