• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
grudzień 2017:
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH -adiunkt (2017-12-15)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - profesor nadzwyczajny (2017-12-14)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - profesor nadzwyczajny (2017-12-14)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2017-12-06)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2017-12-06)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - asystent (2017-12-06)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - profesor nadzwyczajny (2017-12-06)
Wydział Matematyki Stosowanej AGH - adiunkt (2017-12-06)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH -asystent (2017-12-05)
Wydział Odlewnictwa AGH - asystent naukowy (2017-12-04)
Wydziału Energetyki i Paliw AGH - adiunkt (2017-12-04)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH - profesor nadzwyczajny (2017-12-01)
Wydziału Energetyki i Paliw AGH - adiunkt (2017-12-01)
Studium Języków Obcych AGH - 6 stanowisk lektora języka angielskiego (2017-12-01)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza