• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 

Aktualne konkursy dla nauczycieli akademickichKonkursy archiwalne:
grudzień 2018:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - profesor nadzwyczajny (2018-12-19)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - adiunkt (2018-12-19)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - adiunkt (2018-12-19)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - profesor nadzwyczajny (2018-12-19)
Wydział Humanistyczny AGH - adiunkt (2018-12-14)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - adiunkt naukowo-badawczy (2018-12-13)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH - adiunkt (2018-12-13)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2018-12-10)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - adiunkt (2018-12-04)
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH - profesor nadzwyczajny (2018-12-04)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - adiunkt (2018-12-03)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH - profesor nadzwyczajny (2018-12-03)

2019:
sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2018:
listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
0000:

2017:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2016:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2015:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2014:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2013:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2012:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2011:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2010:
grudzień listopad paździenik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2009:
grudzień listopad paździenik wrzesień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2008:
grudzień listopad paździenik lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2007:
grudzień listopad paździenik sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń
2006:
grudzień listopad paździenik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza