Pracownia Tyfloinformatyki AGH (PT AGH)

Przeważająca większość materiałów dydaktycznych potrzebnych w procesie kształcenia ma charakter wizualny, więc jest dostępna wyłącznie wzrokiem. Wykorzystując współczesną technologię elektroniczną i informatyczną można przynajmniej częściowo zlikwidować barierę konieczności korzystania ze wzroku. Dysfunkcja wzroku jest ograniczeniem powodującym, iż siedemdziesiąt procent informacji czerpanej przez człowieka o otaczającym go świecie staje się dlań częściowo lub nawet całkowicie niedostępna! Barwy, odblaski i cienie, ale także, co o wiele ważniejsze, rozkład i kształt przestrzeni nieznajdującej się w naszym bezpośrednim otoczeniu nabierają raczej abstrakcyjnego wymiaru.

Pracownia Tyfloinformatyki Akademii Górniczo-Hutniczej powstała, aby wspierać kształcenie oraz intelektualny rozwój osób z dysfunkcją wzroku, chcących studiować lub pracować na Akademii Górniczo-Hutniczej. W tym miejscu osoba potrzebująca pomocy w danej sytuacji zostanie wprowadzona w świat Tyfloinformatyki, dzięki której pozornie duże bariery można stosunkowo łatwo pokonać.

Zakładamy, iż z pracowni będą mogły korzystać także osoby spoza uczelni, o ile nie będzie to kolidowało z zapewnieniem wsparcia osobom związanym z AGH.