• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Laboratoria w AGH

Jednostka:
 
Rodzaj laboratorium:  
1 Laboratorium komputeryzacji pomiarów
2 Laboratorium fizyki ciała stałego
3 Laboratorium współczesnych technik eksperymentalnych w fizyce
4 Pracownia radiometrii i dozymetrii jądrowej
5 Pracownia fizyczna
6 Laboratorium elektroniczne
7 Laboratorium chromatografii gazowej
8 Laboratorium rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej
9 Laboratorium pomiaru niskich aktywności izotopów naturalnych
10 Laboratorium polimerowe
11 Pracownia detektorów gazowych
12 Laboratorium radiochemiczne
13 Laboratorium spektrometrii mas
14 Laboratorium dozymetrii promieniowania optycznego
15 Laboratorium dozymetrii promieniowania jonizującego i dozymetrii promieniowania niejonizującego
16 Laboratorium dyfraktometrii rentgenowskiej
17 Laboratorium fizyki powierzchni i nanostruktur
18 Laboratorium fotoemisjii elektronowej ARUPS
19 Laboratorium pomiarowe specjalizowanych układów scalonych i detektorów półprzewodnikowych
20 Laboratorium pomiarów ciepła właściwego i oporu elektrycznego
21 Laboratorium pomiarów własności fizycznych materiałów i magnetycznego rezonansu jądrowego
22 Laboratorium rezonansu elektronowego, podatności i oporności
23 Laboratorium spektroskopii mössbauerowskiej 1
24 Magnetometr VSM
25 Pracownia analizy aktywacyjnej
26 Pracownia badań strukturalnych
27 Pracownia neutronowych metod pomiarowych
28 Pracownia spektrometrii jądrowej
29 Pracownia spektroskopii mossbauerowskiej 2
30 Laboratorium Fizyki Materiałów Funkcjonalych
31 Laboratorium Radiometrii Przemysłowej
32 Pracownia obrazowania magnetycznego rezonansu jądrowego
33 Pracownia preparatyki próbek biologicznych
34 Pracownia Bioenergetyki
35 Pracownia mikroskopii sił atomowych i rentgenowskiej

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza