• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Laboratoria w AGH

Jednostka:
 
Rodzaj laboratorium:  
1 Laboratorium analizy spektrofotometrycznej
2 Laboratorium analiz spektrofotometrycznych i polarograficznych
3 Laboratorium przygotowania próbek do analizy
4 Laboratorium badań elektrochemicznych, konstrukcji aparatury pomiarowej i sensorów elektrochemicznych
5 Laboratorium badań elektrochemicznych, konstrukcji sensorów elektrochemicznych
6 Laboratorium mikrosensorów elektrochemicznych
7 Laboratorium sensorów elektrochemicznych
8 Pracownia analizy potencjometrycznej
9 Laboratorium analizy śladów
10 Laboratorium spektroskopii UV-Vis. Ciemnia fotograficzna, Pracowniczy pokój wagowy
11 Pracownia przygotowania próbek. Studencki pokój wagowy
12 Laboratorium chromatografii cieczowej
13 Laboratorium elektroanalizy śladów
14 Laboratorium elektrochemii ciała stałego I
15 Laboratorium projektowania i oprogramowania aparatury pomiarowej oraz chemometrii
16 Laboratorium spektrografii emisyjnej
17 Laboratorium przygotowania mas i szkliw ceramicznych
18 Laboratorium badań technologicznych I
19 Laboratorium badań teksturalnych
20 Laboratorium badań technologicznych II
21 Laboratorium bioceramiczne I
22 Laboratorium bioceramiczne II
23 Laboratorium chemiczne I
24 Laboratorium powłok i warstw funkcjonalnych
25 Laboratorium syntez i badań wysokotemperaturowych
26 Pracownia elektrochemii i fotoelektrochemii ciała stałego
27 Laboratorium fizykochemii półprzewodników
28 Laboratorium analizy termicznej i spektrometrii masowej
29 Pracownia badań właściwości cieplnych materiałów budowlanych
30 Laboratorium technologiczne II
31 Pracownia identyfikacji i analiz ilościowych azbestu
32 Laboratorium technologiczne I
33 Laboratorium porozymetrii rtęciowej
34 Pracownia polerska
35 Laboratorium preparatyki proszków
36 Pracownia badań materiałów
37 Pracownia badań ultradźwiękowych i mikroskopowych
38 Pracownia preparatyki proszków
39 Laboratorium nauki o procesach ceramicznych I
40 Laboratorium nauki o procesach ceramicznych II
41 Laboratorium nauki o procesach ceramicznych III
42 Laboratorium badań właściwości cieplnych
43 Laboratorium badań akustycznych i mikroskopii optycznej I
44 Laboratorium badań akustycznych i mikroskopii optycznej II
45 Hala technologiczna
46 Laboratorium obróbki cieplnej
47 Laboratorium technologiczne IV
48 Laboratorium chemiczne II
49 Laboratorium technologiczne III
50 Laboratorium nauki o materiałach II
51 Laboratorium otrzymywania tworzyw metodą chemicznej krystalizacji z fazy gazowej (CVD)
52 Laboratorium wytrzymałościowe
53 Laboratorium badań materiałów budowlanych i ceramicznych
54 Laboratorium chemii organicznej I
55 Laboratorium chemii organicznej II
56 Pracownia badań strukturalnych w podczerwieni
57 Laboratorium syntez i badań krzemianów
58 Laboratorium cienkich warstw i powłok
59 Pracownia przetwórstwa kompozytów polimerowych
60 Laboratorium materiałów kompozytowych
61 Laboratorium badań powierzchni
62 Laboratorium biomateriałów
63 Pracownia badań strukturalnych XRD
64 Laboratorium dyfraktometrii rentgenowskiej
65 Pracownia betonów I
66 Pracownia betonów II
67 Pracownia betonów III
68 Laboratorium badań cech fizycznych spoiw mineralnych
69 Laboratorium przygotowania surowców i spoiw mineralnych
70 Magazyn sprzętu i materiałów dydaktycznych przy laboratorium badań cech fizycznych spoiw mineralnych
71 Laboratorium badań cech fizycznych spoiw mineralnych, Laboratorium badań wytrzymałości mechanicznej
72 Sala ćwiczeniowa
73 Laboratorium kalorymetrii spoiw
74 Laboratorium badań kinetyki hydratacji spoiw mineralnych
75 Laboratorium analizy chemicznej materiałów budowlanych
76 Laboratorium termicznej analizy różnicowej i termograwimetrii
77 Laboratorium badań mikrostruktury materiałów budowlanych
78 Pracownia analiz instrumentalnych
79 Laboratorium badań składu ziarnowego i powierzchni właściwej spoiw mineralnych
80 Laboratorium mikroskopii skaningowej i mikroanalizy
81 Laboratorium badań wytrzymałościowych
82 Laboratorium badań wysokotemperaturowych (piecownia)
83 Laboratorium technologiczne ceramiki budowlanej II
84 Laboratorium technologiczne ceramiki budowlanej I
85 Laboratorium analiz termicznych I
86 Laboratorium analiz termicznych II
87 Laboratorium badania właściwości ceramiki budowlanej
88 Laboratorium badań termicznych
89 Laboratorium technologii powłok amorficznych
90 Pracownia spektroskopii IR I
91 Laboratorium młynów obrotowych i obrotowo-wibracyjnych
92 Pracownia mikrotechnologii ceramicznej
93 Laboratorium syntezy szkieł i emalii
94 Laboratorium analizy termicznej
95 Laboratorium mikroskopii wysokotemperaturowej
96 Laboratorium preparatyki mikroskopowej i termicznej obróbki szkła
97 Laboratorium technologiczne
98 Laboratorium analizy rentgenowskiej
99 Laboratorium chemiczne III
100 Laboratorium technologii powłok amorficznych
101 Pracownia spektroskopii IR II
102 Laboratorium badań naprężeń
103 Laboratorium technologii szklistych materiałów izolacyjnych
104 Laboratorium chemiczne IV
105 Pracownia syntezy i obróbki szkła
106 Laboratorium elektrochemii ciała stałego II
107 Laboratorium chemii fizycznej
108 Laboratorium inżynierii i analiz powierzchni
109 Laboratorium ogniw litowych
110 Laboratorium wysokotemperaturowych ogniw paliwowych
111 Pracownia syntezy i przewodnictwa elektrycznego siarczków
112 Pracownia korozji I
113 Pracownia korozji II
114 Pracownia korozji wysokotemperaturowej
115 Laboratorium obliczeniowe
116 Laboratorium mikroskopii elektronowej

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza