• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Badawcze Technicznych Środków Transportu i Materiałów (AGH-KTL)


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Transportu Linowego
B2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 15
Średnia liczba studentów/rok: 700
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 24
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn - ok. 40 grup lab.
Kierunek Automatyka i Robotyka - ok. 9 grup lab.

Wydział Zarządzania ok. 8 grup lab.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Ocena zużycia lin stalowych o średnicy od 20 mm do 60 mm przy prędkościach od 0,1 m/s do 3 m/s.
Określenie wytrzymałości na rozciąganie i właściwości technologicznych dla drutów o średnicy do 5 mm i maksymalnej sile zrywającej do 40kN.
Pomiar odkształcenia i twardości Metodą Shore´a elementów gumowych ciernych urządzeń hamujących.
Pomiar współczynnika sprzężenia ciernego dla wykładzin kół linowych (średnica lin do 50mm ) i maksymalnym nacisku średnim do 2,5 MPa.
Pomiary parametrów pracy napędów:
-prąd silnika, prędkość obrotowa, przyspieszenie, opóźnienie.
Pomiary sił w linach urządzeń transportu linowego.
Pomiary i rejestracja parametrów pracy agregatów hydraulicznych układów hamulcowych urządzeń transportu linowego.
Oferta usługowa:
Atestacja (legalizacja) oraz kalibracja i ocena własności metrologicznych aparatury do badań magnetycznych lin, w tym:
a) głowic różnych typów: GP-1, GP-2, GP-2S, GP-2R, GP-2K, GP-3, GP-3A, GP-3R, GP-4, GP-5, GP6-4, GP8-200, GP8-240, GP8-300, GM-60, GM-90 stosowanych w Polsce i w innych krajach,
b) defektografów MD-8, MD-12, DLS, MD-2000 i innych,
c) defektoskopów MD-10, MD-10P itd.,
d) komputerowych układów opracowywania wyników badań magnetycznych,
e) systemów pomiarowych składających się z ww. elementów.

Badania magnetyczne lin stalowych stosowanych w urządzeniach technicznych podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego, Transportowemu Dozorowi Technicznemu oraz Wyższemu Urzędowi Górniczemu i innych urządzeń transportu linowego.

Badanie jakości wykonania lin stalowych, wykładzin kół pędnych i kierujących, smarów do lin itd. na podstawie badań normowych własności tych wyrobów i innych zatwierdzonych procedur.

Badanie właściwości eksploatacyjnych lin stalowych na podstawie badań zmęczeniowych lin, pomiarów modułów sprężystych, momentów odkrętu itd.

Badanie właściwości eksploatacyjnych zawiesi i połączeń lin różnych typów i rodzajów.

Badania magnetyczno-proszkowe elementów wchodzących w skład głównych zespołów urządzeń trznsportu linowego.

Ocena stanu technicznego lin stalowych na podstawie wyników badań wytrzymałościowych oraz badań metalograficznych próbek pobranych z tych lin.

Badanie właściwości eksploatacyjnych wykładzin kół pędnych i wykładzin kół kierujących, na podstawie wyników badań współczynników tarcia pomiędzy wykładzinami i linami, trwałości zmęczeniowej, modułów sprężystości wykładzin, odporności na zużycie ścierne itd.

Ocena zgodności z wymaganiami określonymi w odpowiednich normach i przepisach właściwości eksploatacyjnych i stanu technicznego gondoli i krzesełek kolei linowych, konstrukcji nośnych, wprzęgieł itd.

Badania wprzęgieł nierozłącznych i rozłącznych pojazdów kolei linowych.

Pomiary drgań konstrukcji wsporczych kolei linowych, wyciągów narciarskich i innych urządzeń podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Pomiary sił w linachurządzń transportu linowego.

Pomiar wytężenia materiału w konstrukcjach stalowych na podstawie badań tensometrycznych.

Analizy wytrzymałościowe elementów urządzeń transportu linowego wykonywane z wykorzystaniem MES.

Pomiar drgań naczyń górniczych wyciągów szybowych oraz wież wyciągowych.

Badanie parametrów pracy napędów osobowych kolei linowych wraz z analizą wyników w aspekcie wymagań Dyrektywy i norm PN-EN ( prędkość, przyspieszenie, momenty, siły w linach itd.)

Wykonujemy usługi na zlecenie w zakresie termowizyjnego nieinwazyjnego wyszukania, badania i analizowania w zakresie:

BUDOWNICTWO
- wad technologicznych dotyczących izolacyjności budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, hal, budynków przemysłowych
- badania termowizyjnego nieruchomości przed zakupem, aby wykryć wszelkie wady konstrukcyjne związane z izolacją termiczną obiektu, które nie są widoczne gołym okiem (np.: poszukiwanie mostków termicznych, poszukiwanie niewidocznych zawilgoceń)
- stanu izolacji termicznej budynków, niezbędnej przed przystąpieniem do działań termomodernizacyjnych, lub sprawdzającej ich rezultat (raport termiczny obiektu przed audytem energetycznym i po wykonaniu)

CIEPŁOWNICTWO
- lokalizacji rur z ciepłą wodą, oraz wycieków i nieszczelności, wadliwych i nieinwentaryzowanych elementów instalacji grzewczej, oraz wycieków wody, wad ogrzewania podłogowego, wyznaczanie przebiegu, umiejscowienia elementów grzejnych.
- złego stanu izolacji cieplnej pieców, kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów, kadzi (diagnostyka przed remontowa i po wykonawcza)
- lokalizacji przebiegu sieci ciepłowniczej (inwentaryzacja)
- uszkodzeń wymurówki pieców, kominów żelbetowych

ENERGETYKA
- zwiększonej rezystancji dla rozdzielni wszystkich napięć, transformatorów, szafek elektrycznych, uszkodzonych bezpieczników, linii WN i wszelkich złączy elektrycznych (dokumentowanie w formie zdjęć termowizyjnych)
- diagnostyki technicznej na podstawie analizy rozkładów temperatury na powierzchni urządzeń i obiektów w trakcie ich normalnej eksploatacji, takich jak między innymi:
- transformatory, generatory, silniki
- linie przesyłowe i tradycyjne
- stacje rozdzielcze wysokiego i niskiego napięcia
-linie technologiczne

INNE
- wadliwie pracujących urządzeń mechanicznych ( poszukiwanie nadmiernie przegrzanych elementów)
- wewnętrznych samozapłonów hałd węglowych
- ognisk pożarów leśnych
- poszukiwanie zagubionych osób w terenie, w nocy, we mgle, w pomieszczeniach zadymionych.

Badanie cięgien stalowo-poliuretanowych nowoczesnych urządzeń dźwigowych bez maszynowni (np. GEN2)
Dodatkowe informacje:
Laboratorium Badawcze Technicznych Środków Transportu i Materiałów akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 771.
Akredytacja dotyczy pięciu procedur badawczych:
- Badanie własności mechanicznych drutów;
- Badanie magnetycznych defektografów lin stalowych;
- Badanie magnetyczne lin stalowych i obliczanie stopnia zużycia;
- Oznaczanie własności mechanicznych elementów gumowych ciernych urządzeń
hamujących;
- Wyznaczanie współczynnika sprzężenia ciernego między liną a wykładziną.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w 2003 roku nadał Katedrze Transportu Linowego 2 upoważnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego. Upoważnienia te są nadawane na okres 3 lat.
Aktualnie Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Transportu Linowego ma:
* upoważnienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do wykonywania badań i opinii rzeczoznawczych w zakresie rozwiązań technicznych urządzeń hamujących na wolnych drogach przejazdu.
Oraz upoważnienia WUG do wykonywania badań i opinii rzeczoznawczych w zakresie:
» lin górniczych wyciągów szybowych,
» maszyn wyciągowych,
» naczyń wyciągowych górniczych wyciągów szybowych,
» zawieszeń naczyń wyciągowych oraz zawieszeń lin górniczych wyciągów szybowych,
» urządzeń transportu linowego i z napędem własnym przeznaczonych do jazdy ludzi.

Do wykonywania badań i opini rzeczoznawczych zgodnie z decyzjami Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego są zgłoszeni następujący pracownicy Katedry Transportu LInowego:
prof. dr hab. inż. Józef Hansel,
dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski, prof. nadzw. AGH,
dr hab. inż. Andrzej Tytko, prof. nadzw. AGH,
dr hab. inż. Marian Wójcik, prof. nadzw. AGH,
dr inż. Wacław Oleksy,
dr inż. Tomasz Rokita,
dr inż. Szymon Molski.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 roku (Dz. U. Nr. 249, poz.1853) Katedra Transportu Linowego jest jednostką upoważnioną do przeprowadzania badań i oceny wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych (elementy górniczych wyciągów szybowych, maszyny wyciągowe, naczynia wyciągowe, zawieszenie lin wyciągowych, wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych, zawieszenia nośne naczyń wyciągowych, wciągarki wolnobieżne oraz sygnalizacji i łączności szybowej).
Osoba kontaktowa:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Transportu Linowego
Kierownik dr hab. inż. Marian Wójcik prof. AGH.
Budynek B2- I.p. pok. 116
tel. (48) 012-634-35-37 fax. (48) 012-636-01-44
ktl@imir.agh.edu.pl

Kontakt:
dr inż. Szymon Molski
tel: 12617-23-13
molski@imir.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza