• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Centralne Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Katedra Górnictwa Odkrywkowego
Regulice
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 18
Średnia liczba studentów/rok: 400
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 15
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Wpływ czynników zewnętrznych na przebieg detonacji materiałów wybuchowych, badanie parametrów energetycznych i właściwości środków strzałowych. Możliwości i rodzaje inicjatorów MW. Badanie wrażliwości środków strzałowych. Badanie warunków wybuchowości mieszanin pyłów i gazów z powietrzem. Badanie gazów postrzałowych. Ocena skuteczności mocowania kotwi. Sporządzanie mieszanin wybuchowych i ocena ich parametrów detonacji. Oddziaływanie detonacji na otoczenie. Wykonywanie czynności strzałowych i bezpiecznego posługiwania się środkami strzałowymi. Obliczanie parametrów termodynamicznych MW o zadanej recepturze.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Określenie najważniejszych badań naukowych lub prac rozwojowych planowanych do wykonania z wykorzystaniem urządzenia.
- Kontynuacja badań dotyczących poprawy właściwości strzałowych i użytkowych nowoopracowywanych materiałów wybuchowych.
- Podjęcie badań nad wpływem dodatków w mieszaninach wybuchowych dla uzyskania materiałów wybuchowych proekologicznych.
- Kompleksowe badanie zjawisk fizycznych występujących w trakcie likwidacji metodą wybuchową obiektów wysokich bądź o skomplikowanej budowie.
- Badania propagacji zagrożeń (powietrzna fala uderzeniowa, drgania parasejsmiczne) podczas stosowania MW w budownictwie.
- Badania nad powietrznymi falami uderzeniowymi generowanymi detonacją ładunków MW, rozprzestrzeniającymi się wewnątrz wyrobisk korytarzowych.
- Opracowanie nowych technologii wykonywania strzelań urabiająco-odprężających dla zmniejszenia zagrożeń tąpaniami w górnictwie rud.
- Kontynuacja badań dla określenia metod prognozujących zasięg spękań w bliskiej strefie detonacji ładunków (strzelania konturowe, gładkościenne itp.).
- Badania nad poprawieniem skuteczności działania ładunków kumulacyjnych w górnictwie, wiertnictwie i geofizyce.
- Szkolenie praktyczne pracowników górnictwa z zakresu stosowania nowych środków strzałowych i mechanizacji załadunku MW w pracach strzałowych.
- Badania rozkładu i zasięgu drgań parasejsmicznych rozprzestrzeniających się wokół upadającego obiektu o znacznej wysokości (badania poligonowe).
- Dostosowanie metod badawczych środków strzałowych do wymogów europejskich.
- Określenie stanu zagrożeń ze strony mieszanin palnych pyłów i gazów z powietrzem.
- Kontynuacja badań nad rolą i wpływem dodatków zwiększających wodoodporność MW granulowanych.
- Kontynuacja badań nad wpływem dodatków polepszających parametry strzałowe MW emulsyjnych i mechanizacją ich załadunku do otworów strzałowych.
- Kontynuacja badań skuteczności obudów kotwiowych w różnych stadiach obciążeń.
- Kontynuacja badań zachowania się butli gazowych (butan-propan) w różnych stanach zagrożenia.
- Badanie śladów po detonacji MW dla określenia rodzaju zdetonowanego środka.
Osoba kontaktowa:
Kierownik Laboratorium: dr inż. Józef Pyra, tel. 12 617 21 88, e-mail: pyra@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza