POWER 3.5

Nagłówek przestawiający logo Funduszy Europejskich, Akademii Górniczo-Hutniczej i Europejskiego Funduszu Społecznego Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych