Dostęp do uczelnianej sieci komputerowej i Internetu

Konta

Aby móc korzystać z komputerów CRI, zarówno na miejscu jak i zdalnie za pośrednictwem uczelnianej sieci komputerowej, niezbędne jest posiadanie konta na jednym z ogólnodostępnych (dla studentów i pracowników AGH) serwerów. 

Zasady zakładania kont są następujące:

  • Studenci studiów dziennych i niestacjonarnych mogą założyć konto korzystając z automatu w Panelu AGH. Weryfikacja tożsamości wykonywana jest przez podanie nr legitymacji, PESEL, oraz kodu wysyłanego na adres e-mail podany przy rekrutacji na studia.
  • Konta dla studentów, doktorantów i pracowników zakładane są w CRI, C1 p. 507. Przed wizytą prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza (dostępnego w p. 507 oraz na WWW). Na formularzach dla pracowników wymagany jest podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej. W celu weryfikacji tożsamości konieczne jest okazanie dokumentu - studenci i doktoranci legitymacji studenckiej, pracownicy dowodu osobistego.
  • Ważność kont synchronizowana jest z systemem dziekanatowym i kadrowym. Użytkownik, którego konto wygasa, na dwa tygodnie przed zablokowaniem otrzymuje e-mail z powiadomieniem. UWAGA! W powiadomieniu nie ma żadnych linków do logowania ani próśb o wysłanie danych - wiadomości zawierające takie elementy prosimy traktować jako oszustwo. W celu wyjaśnienia powodu wygaśnięcia prosimy o kontakt telefoniczny +48 617 5566 lub e-mailowy: pomoc@cri.agh.edu.pl.
  • Konta uczelnianego nie wolno udostępniać innym osobom. Hasło do konta jest poufne i nie należy go wykorzystywać w innych systemach, zwłaszcza poza AGH. Za operacje wykonane z danego konta odpowiedzialny jest jego właściciel.
  • Obowiązuje zasada, że w każdym systemie udostępnianym przez CRI dana osoba może mieć tylko po jednym koncie.

UWAGA! Każdy kto posiada konto na jednym z serwerów Centrum Rozwiązań Informatycznych ma obowiązek przestrzegać regulaminu uczelnianej sieci komputerowej, którego fragmenty można znaleźć także w tym tekście.

Zgodnie z pkt. 10 regulaminu USK niedopuszczalne jest wykorzystywanie swojego konta jako adresu e-mail dla firmy komercyjnej, ani do żadnej innej działalności komercyjnej (sprzedaż oprogramowania, reklama, itp...). W przypadku wykrycia takich przypadków, do władz uczelni będą kierowane odpowiednie wnioski.    

Dostęp lokalny

Laboratoria Centrum Rozwiązań Informatycznych są otwarte zwykle w godzinach od 800 do 2000 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku). Studenci mogą sprawdzić na wywieszonym w gablocie na korytarzu planie zajęć, kiedy dane laboratorium jest wolne.

Aby skorzystać z jakiegokolwiek komputera w CRI należy być studentem lub pracownikiem AGH i mieć przy sobie dokument to potwierdzający (np. ważną legitymację studencką - nie może to być dowód osobisty). Stosowny dokument należy oddać operatorowi przed rozpoczęciem pracy, a po zakończeniu pracy należy go odebrać. Ze względu na zdarzające się przypadki ginięcia dokumentów, prosimy aby dokument oddawać do rąk operatora (a nie np. zostawiać na stoliku gdy operatora chwilowo nie ma).

Studenci mogą w laboratorium pracować indywidualnie, lub grupowo w formie zajęć z prowadzącym. Prowadzący zajęcia może (ale nie musi!) wyrazić zgodę na przebywanie w laboratorium w czasie zajęć studentów nie odbywających z nim zajęć (oczywiście w razie wolnych miejsc). W przypadku braku takiej zgody, studenci nie odbywający zajęć muszą bezwzględnie opuścić laboratorium.

W czasie pracy w laboratorium należy stosować się do poleceń dyżurnego operatora, pod groźbą utraty konta.

Zasady korzystania z laboratoriów komputerowych w CRI są szczegółowo opisane w oddzielnym tekście, wywieszonym w gablocie na korytarzu w CRI.

Praca zdalna

Poza pracą w laboratoriach CRI, możliwa jest także praca za pośrednictwem uczelnianej sieci komputerowej, lub Internetu. Pierwszy z tych przypadków dotyczy sytuacji, gdy dany student lub pracownik ma dostęp do komputera podłączonego do USK (np. w innym laboratorium, lub we własnym gabinecie), drugi - gdy ma się dostęp do dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet (w szczególności może być to komputer w domu).

Wszystkich korzystających z dostępu zdalnego także obowiązuje regulamin USK.