Regulamin USK

Zarządzenie Nr 4/2000

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

z dnia 21 stycznia 2000 r.

 

w sprawie Regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej
Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica

 

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Na wniosek Dyrektora Uczelnianego Centrum Informatyki, wprowadzam w życie Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr  11/93 Rektora AGH z dnia 6 października 1993 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Rektor

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2000
w sprawie Regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej
Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica


Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej
Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica

 1. Uczelniana Sieć Komputerowa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (USK AGH) zapewnia pracownikom i studentom AGH oraz innym osobom upoważnionym dostęp do zasobów komputerowych Uczelni oraz do sieci Internet.
 2. Administratorem USK AGH jest kierownik Sekcji USK w Uczelnianym Centrum Informatyki AGH. UCI AGH odpowiada za eksploatację i merytoryczną stronę rozbudowy USK AGH.
 3. USK AGH jest przyłączona do Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie i podlega przepisom zawartym w regulaminie MSK .
 4. Fragmenty Uczelnianej Sieci Komputerowej, które służą potrzebom wielu jednostek AGH, zapewniają łączność z MSK i których budowa jest finansowana i koordynowana centralnie, stanowią rdzeń USK.
  Rdzeń (backbone) USK AGH łączy sieci lokalne poszczególnych jednostek organizacyjnych AGH. Elementy rdzenia (osprzęt i okablowanie) niezależnie od ich lokalizacji podlegają administracji UCI AGH. Jedynie upoważnieni pracownicy UCI AGH mają prawo zmieniać konfigurację urządzeń wchodzących w skład rdzenia USK (routerów, bridge'ów, koncentratorów, repeaterów, modemów itd.).
 5. Sieci lokalne, czyli fragmenty USK obejmujące pojedynczą jednostkę organizacyjną AGH w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego AGH (lub kilka współpracujących jednostek organizacyjnych), podlegają administracji tych jednostek organizacyjnych.
  Kierownicy tych jednostek wyznaczają administratorów sieci lokalnych (osoby odpowiedzialne za eksploatację i rozbudowę sieci lokalnych oraz kontakty z UCI AGH) oraz administratorów komputerów włączonych do sieci lokalnych.
  Administratorów sieci lokalnych w Domach Studenckich powołuje Kierownik Miasteczka Studenckiego AGH, na wniosek Rady Mieszkańców oraz po konsultacji z administratorem USK AGH i właściwym Dziekanem Wydziału.
 6. Włączenie sieci lokalnych do USK AGH następuje za zgodą administratora USK, po zatwierdzeniu przedstawionego projektu sieci lokalnej i sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem. Administrator USK ma prawo odmówić włączenia sieci lokalnej do USK, jeżeli sieć nie spełnia norm technicznych.
  Wszelkie zmiany w topologii sieci lokalnej dokonywane przez użytkowników lub na ich zlecenie muszą być konsultowane z UCI AGH.
 7. Administrator USK AGH przydziela i rejestruje adresy sieciowe i nazwy wszystkich komputerów włączonych do USK, zarządza tablicami adresów i tablicami routingu poszczególnych podsieci. Administrator USK może przekazać tę funkcję w odniesieniu do sieci lokalnej administratorowi tej sieci. Administratorzy sieci lokalnych odpowiadają za zgodność stanu faktycznego ze stanem zarejestrowanym przez administratora USK. W przypadku nieprzestrzegania powyższego, zwłaszcza jeżeli prowadzi to do zakłóceń pracy USK, administrator USK może odłączyć sieć lokalną od USK AGH.
 8. Zabronione jest wykonywanie czynności mogących w istotny sposób zakłócić funkcjonowanie USK AGH, takich jak rozłączanie okablowania, wymiana osprzętu, oprogramowania sieciowego itd. bez uzgodnienia z UCI AGH.
 9. Użytkownikiem USK AGH jest każda osoba korzystająca z komputera podłączonego do USK AGH, niezależnie od jego lokalizacji.
  Prawo do korzystania z USK AGH mają pracownicy AGH, osoby uczestniczące w pracach badawczych i dydaktycznych prowadzonych przez AGH oraz studenci AGH (w ramach zajęć lub na mocy zezwolenia udzielonego przez dziekana, dyrektora instytutu lub kierownika katedry/zakładu).
  Konta na komputerach włączonych do USK są zakładane i usuwane na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych (wydziałów, instytutów, katedr itd.). Za zarządzanie kontami na poszczególnych komputerach włączonych do USK AGH odpowiadają administratorzy tych systemów.
  Administratorzy wszystkich komputerów włączonych do USK AGH mają obowiązek zapewnienia, że do komputerów tych nie uzyskają dostępu osoby nieupoważnione. W przypadku systemów wielodostępnych system musi zapewnić możliwość jednoznacznej identyfikacji użytkownika.
 10. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie USK AGH do celów komercyjnych.
 11. Użytkownicy USK AGH mają prawo korzystania z zasobów komputerów, na których mają założone konta, w granicach określonych przez administratorów tych komputerów.
  Administratorzy systemów komputerowych mają prawo ograniczyć możliwości wykonywania pewnych operacji (uruchamiania programów, odczytu/zapisu zbiorów danych, nawiązywania połączeń z innymi systemami itd.) przez użytkowników, o ile jest to uzasadnione względami technicznymi lub prawnymi.
 12. Administratorzy systemów komputerowych AGH mają obowiązek informowania użytkowników tych systemów o ewentualnych problemach związanych z ich eksploatacją.
  Użytkownicy USK AGH mają obowiązek stosowania się do zaleceń administratorów systemów komputerowych w sprawach dotyczących bezpieczeństwa lub efektywności eksploatacji tych systemów.
 13. Użytkownicy USK AGH mają prawo do prywatności danych przechowywanych w systemach komputerowych włączonych do USK. Administratorzy sieci i systemów oraz inne osoby mające dostęp do zbiorów innych użytkowników zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy korespondencji w odniesieniu do uzyskanych tą drogą informacji.
  Administratorzy sieci i systemów komputerowych nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenia prywatności i inne nadużycia powstałe z winy użytkowników (np. w rezultacie udostępnienia hasła innym osobom).
 14. Systemy komputerowe podłączone do USK AGH nie mogą służyć do przechowywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oraz tajemnicę służbową z klauzulą "poufne" w rozumieniu "Ustawy o ochronie informacji niejawnych" z dnia 22.01.1999 r. Przechowywanie informacji niejawnych z klauzulą "zastrzeżone" w systemach podłączonych do USK AGH oraz ich przesyłanie siecią wymaga zgody Rektora.
  Dopuszczalne jest tworzenie publicznie dostępnych systemów informacyjnych działających na komputerach włączonych do USK AGH, o ile struktura takiego systemu uniemożliwia wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem (np. w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do zasobów komputerowych USK AGH). Administratorzy tych systemów odpowiadają za ich poprawne funkcjonowanie.
 15. Stanowczo zabronione są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów komputerowych AGH, w tym podszywanie się pod innych użytkowników lub podsłuch łącz USK AGH. Użytkownicy w systemach wielodostępnych mają obowiązek dbać o ochronę swoich zasobów poprzez stosowanie i częstą zmianę haseł.
 16. Osoby łamiące powyższy regulamin mogą być pozbawione prawa korzystania z USK AGH. W przypadku rażących nadużyć administrator USK AGH może wnioskować o wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec winnych. Administratorzy komputerów włączonych do USK AGH mają obowiązek poinformowania użytkowników o niniejszym Regulaminie USK AGH.